Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 481 results
Sort by: relevance publication year

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ CỎ DẠI HẠI LÚA VÀ KHẢO NGHIỆM CÁC LOẠI THUỐC TRỪ CỎ LÚA Ở BÌNH ĐỊNH

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 183

Authors: Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm

Journal Issue published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Trương Quang Hoàng

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ VĨNH GIANG, HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen

ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH 2, QUẢNG NAM ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Phạm Thị Nhung

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HINH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SANG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Nguyễn Ngọc Truyền

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG ĐỒI NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Cao Thị Thuyết

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊT LỢN AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Nguyễn Văn Chung

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TRE TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Hoàng Thị Hồng Quế