Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 497 results
Sort by: relevance publication year

DETERMINANTS OF INCOME DIVERSIFICATION DECISION INTO OFF-FARM WORK OF RURAL HOUSEHOLDS IN KON TUM PROVINCE, VIETNAM

Journal Article published 7 Dec 2017 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3E

Authors: Đào Thị Ly Sa

NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN HAEMOPHILUS PARASUIS BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM TRÊN CHUỘT LANG (GUINEA PIG)

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3A

Authors: Khoa CNTY, Nguyễn Văn Chào

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ CỎ DẠI HẠI LÚA VÀ KHẢO NGHIỆM CÁC LOẠI THUỐC TRỪ CỎ LÚA Ở BÌNH ĐỊNH

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 183

Authors: Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm

Journal Issue published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Trương Quang Hoàng

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ VĨNH GIANG, HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen

ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH 2, QUẢNG NAM ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Phạm Thị Nhung

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HINH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SANG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Nguyễn Ngọc Truyền

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG ĐỒI NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Cao Thị Thuyết

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊT LỢN AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Nguyễn Văn Chung

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TRE TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Hoàng Thị Hồng Quế

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Phan Công Tam

MẠNG LƯỚI CÁC TÁC NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Nguyễn Tiến Dũng

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN NHÂN GIỐNG CÂY XÁO TAM PHÂN KHÁNH HOÀ (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) BẰNG GIÂM HOM VÀ CHIẾT CÀNH

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 5

Authors: Trần Nam Thắng, Lê Văn Khánh

Journal Issue published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) VÀ CHÂN BỤNG (GASTROPODA) Ở SÔNG BỒ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 13

Authors: Hoàng Đình Trung, Vũ Thị Phương Anh

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ XEN CANH VỚI CÂY GẤC TẠI NGHỆ AN / RESEARCH ON SELECTION OF SOME ECONOMIC CROP VARIETIES FOR INTERCROPPING WITH GAC (Momordica cochinchinensis) AT NGHE AN

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 23

Authors: Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Hữu Ánh

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT GẤC LAI ĐEN THƯƠNG PHẨM TẠI NGHỆ AN / STUDY ON APPROPRIATE CULTIVATED TECHNIQUES BLACK HYBRID GAC (Momordica cochinchinensis) AT NGHE AN PROVINCE

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 33

Authors: Nguyễn Đình Thi

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHO NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỚT CAY F1 NHẬP NỘI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 – 2016 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 43

Authors: Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh