Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 56 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B

PHÂN TẦNG XÃ HỘI VỀ THU NHẬP VÀ CHI TIÊU Ở VIỆT NAM

Journal Article published 22 Sep 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 203

Authors: Hoàng Thị Phương

MỘT SỐ BIỂU HIỆN NGỮ NGHĨA TÌNH THÁI CỦA TỪ “MÀ” TRONG TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG

Journal Article published 27 Sep 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 189

Authors: Nguyen Thanh Huy

HOÁN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI BIỂU TRƯNG CHO TÍNH CÁCH VÀ TƯ DUY TRONG TỤC NGỮ TIẾNG HÁN

Journal Article published 5 Sep 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 29

Authors: Liêu Thị Thanh Nhàn

VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT KHÔNG SỐ PHẬN CỦA KERTÉSZ IMRE TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA – LỊCH SỬ

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 167

Authors: Chu đình Kiên

CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI TRONG THỰC HIỆN QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC 1962 – 1963

Journal Article published 11 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 215

Authors: Pham Duc Thuận

VỀ Ý CHÍ CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA GIỚI CHỨC LÃNH ĐẠO CAO CẤP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 71

Authors: Lưu Anh Rô

NGHỀ ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 61

Authors: Nguyễn Minh Phương

QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, ODA GIỮA NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 1995 – 2015

Journal Article published 13 Sep 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 143

Authors: Cao Nguyễn Khánh Huyền

GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 133

Authors: Đào Thu Hiền