Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 22 results
Sort by: relevance publication year

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Journal Article published 18 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Bùi Thị Thuận Ánh

CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI TRONG THỰC HIỆN QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC 1962 – 1963

Journal Article published 11 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B

Authors: Pham Duc Thuận

XU HƯỚNG NỮ QUYỀN TRONG SÁNG TÁC CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 115

Authors: Lê Thị Thanh Xuân

ĐẶC TRƯNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI

Journal Article published 13 Sep 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 105

Authors: Nguyễn Văn Quang

PHÂN TẦNG XÃ HỘI VỀ THU NHẬP VÀ CHI TIÊU Ở VIỆT NAM

Journal Article published 22 Sep 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B

Authors: Hoàng Thị Phương

VỀ Ý CHÍ CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA GIỚI CHỨC LÃNH ĐẠO CAO CẤP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 71

Authors: Lưu Anh Rô

NGHỀ ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 61

Authors: Nguyễn Minh Phương

GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 133

Authors: Đào Thu Hiền

CÔNG CUỘC MỞ ĐẤT CỦA CHÚA NGUYỄN Ở VÙNG KAUTHARA - CHAMPA THẾ KỶ XVII

Journal Article published 11 Sep 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 41

Authors: Chu Đình Lộc, Hồ Hải Hưng

TÂM THỨC VỀ SIÊU VIỆT HIỆN SINH TRONG THƠ XUÂN DIỆU

Journal Article published 29 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6B on page 83

Authors: Trần Khánh Phong