Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 6 of 1917 results
Sort by: relevance publication year

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, VI PHẪU VÀ ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY NGÀ HOÓC THU HÁI TẠI HUYỆN QUẢNG UYÊN - TỈNH CAO BẰNG

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phó Thị Thúy Hằng | Hoàng Thị Cúc

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN (1996 – 2021) VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

JOURNAL ARTICLE published 22 November 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Thị Thắm

TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỘNG ELECTRON TRONG HỖN HỢP KHÍ TRIES-N2

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phan Thị Tươi | Đào Văn Đã | Đỗ Anh Tuấn | Phạm Xuân Hiển

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH GIUN ĐŨA Ở CHÓ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 14 July 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Mạnh Cường | Đỗ Thị Lan Phương | Nguyễn Hữu Hòa | Nguyễn Thị Minh Thuận

VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA KIỀU NGUYỆT NGA (TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN) TRONG TƯƠNG QUAN SO SÁNH VỚI THÚY KIỀU (TRUYỆN KIỀU)

JOURNAL ARTICLE published 26 September 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Thu Hằng | Lê Thị Lệ

LEVEL OF STUDENTS’ SATISFACTION WITH TEACHING ACTIVITIES: A CASE OF URGENT SHIFT FROM OFFLINE TEACHING TO ONLINE TEACHING

JOURNAL ARTICLE published 19 October 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Văn Cảnh | Phạm Văn Tặc | Lê Thị Bích Vân

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI AUTOVACCINE PHÒNG BỆNH LIÊN CẦU KHUẨN Ở LỢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Mạnh Cường | Bùi Ngọc Sơn | Đỗ Thị Lan Phương

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ỨNG DỤNG CHO CƠ QUAN CÔNG SỞ, TRƯỜNG HỌC, DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Quốc Hưng | Nguyễn Hữu Công | Nguyễn Thế Cường | Lê Đình Sơn

MÔ PHỎNG CẢI TIẾN KÊNH VI LƯU ỨNG DỤNG PHÂN TÁCH TẾ BÀO UNG THƯ TỪ DÒNG MÁU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẤT ĐIỆN DI

JOURNAL ARTICLE published 23 February 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Ngọc Việt

ANALYSIS OF INFLUENCE OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS AND TOOL WEAR IN HARD TURNING SINTERED TUNGSTEN CARBIDE USING CBN INSERTS

JOURNAL ARTICLE published 12 March 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Quốc Tuấn | Ngô Minh Tuấn

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CADIMI, CHÌ VÀ THỦY NGÂN TRONG CƠ, GAN VÀ THẬN CỦA LỢN RỪNG (Sus scrofa) Ở TỈNH MAŁOPOLSKIE, BA LAN

JOURNAL ARTICLE published 16 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Võ Văn Thiệp | Diệp Thị Lệ Chi

OPTIMAL SIZING OF A STAND-ALONE HYBRID RENEWABLE ENERGY SYSTEM SUPPLYING FOR RESIDENTIAL LOAD IN CHUONG MY, HANOI USING HOMER

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hoài Thu | Nguyễn Hữu Trí

THE EFFECT OF SOIL PH AND ZEOLITE APPLICATION ON LEAD (PB) IMMOBILIZATION ON CONTAMINATED SOIL

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đàm Hà Lương Thanh | Đặng Thị Thái Hà

CHỌN LỌC IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÚC ĐẠI ĐÓA (Chrysanthemum × morifolium) CHỊU MẶN

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: La Việt Hồng | Lê Hoàng Đức | Chu Đức Hà | Cao Phi Bằng | Phùng Thị Hà

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BỘ THU NHẬN TÍN HIỆU ĐIỆN CƠ EMG

JOURNAL ARTICLE published 11 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Sỹ Hiệp | Vũ Thị Nguyệt

VỀ BÀI TOÁN BIN PACKING 2D VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI HÀNG HẢI

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phùng Thế Huân | Hoàng Thị Cành | Vũ Đức Thái | Bùi Ngọc Tuấn

THE DYNAMIC INTERRELATION OF VN-INDEX AND MAJOR WORLD STOCK MARKETS: BAYESIAN DCC-GARCH APPROACH

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đồng Mạnh Cường | Trần Minh Châu

STUDY ON THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WAXWORM AND THE APPLICATION OF WAXWORM TO NYLON PE WASTE TREATMENT IN INTERNATIONAL SCHOOL - THAI NGUYEN UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đặng Hoàng Hà | Đỗ Thị Minh Phương | Hoàng Bằng Lâm

CƯỜNG ĐỘ HUỲNH QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CdTe PHÁT XẠ ĐỎ TĂNG BẤT THƯỜNG BỞI ION Cu2+

JOURNAL ARTICLE published 11 February 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Quang Bắc | Vũ Anh Đức | Nguyễn Thị Nhàn | Nguyễn Văn Hảo | Nguyễn Văn Quang | Mai Xuân Dũng

GIÁO DỤC PHẨM CHẤT TRÁCH NHIỆM CHO HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phùng Thị Thu Hiền | Đinh Thị Huyền | Chu Thị Thúy Hằng | Đoàn Phương Linh | Hứa Nguyễn Ngọc Mai