Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 7645774 results
Sort by: relevance publication year

Temporary Empty DOI 338

Monograph published 2003

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐẠI

Journal Article published 29 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 2

Authors: Nguyễn Kim Vinh

SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ

Journal Article published 30 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 3

Authors: Nguyễn Văn Long

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐẠI

Journal Article published 29 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 2

Authors: Nguyễn Kim Vinh

SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ

Journal Article published 30 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 3

Authors: Nguyễn Văn Long

New Electrical Apparatus

Journal Article published 4 Jul 1896 in Scientific American volume 42 issue 1070supp on pages 17107 to 17107

Journal Article published 2003 in Doklady Biochemistry and Biophysics volume 392 issue 1/6 on pages 268 to 270

Authors: Kh. Kh. Imomnazarov

A kávé és kultúrájának története

Journal Article published 2012 in Kaleidoscope history volume 3 issue 4 on pages 270 to 338

Authors: Csilla Kátai

Giai quyet van de thích ung và giam nhe tác dong cua bien doi khí hau o các he sinh thái dam lay nhiet doi In-dô-nê-si-a

Report published 2012

Authors: Murdiyarso D., Kauffman J.B.

Preference by Association: How Memory Mechanisms in the Hippocampus Bias Decisions

Journal Article published 11 Oct 2012 in Science volume 338 issue 6104 on pages 270 to 273

Authors: G. E. Wimmer, D. Shohamy