Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 7293911 results
Sort by: relevance publication year

Temporary Empty DOI 338

Monograph published 2003

New Electrical Apparatus

Journal Article published 4 Jul 1896 in Scientific American volume 42 issue 1070supp on pages 17107 to 17107

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐẠI

Journal Article published 29 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 2

Authors: Nguyễn Kim Vinh

SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ

Journal Article published 30 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 3

Authors: Nguyễn Văn Long

SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ

Journal Article published 30 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 3

Authors: Nguyễn Văn Long

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐẠI

Journal Article published 29 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 2

Authors: Nguyễn Kim Vinh

Journal Article published 2003 in Doklady Biochemistry and Biophysics volume 392 issue 1/6 on pages 268 to 270

Authors: Kh. Kh. Imomnazarov

A kávé és kultúrájának története

Journal Article published 2012 in Kaleidoscope history volume 3 issue 4 on pages 270 to 338

Authors: Csilla Kátai

Preference by Association: How Memory Mechanisms in the Hippocampus Bias Decisions

Journal Article published 11 Oct 2012 in Science volume 338 issue 6104 on pages 270 to 273

Authors: G. E. Wimmer, D. Shohamy

Giai quyet van de thích ung và giam nhe tác dong cua bien doi khí hau o các he sinh thái dam lay nhiet doi In-dô-nê-si-a

Report published 2012

Authors: Murdiyarso D., Kauffman J.B.

Is Status Inequality Functional for Group Performance? Examining Legitimacy and Task Type

Journal Article published 1 Jan 2014 in Academy of Management Proceedings volume 2014 issue 1 on pages 17107 to 17107

Authors: F. Bai, C. H. Stuart, J. L. Berdahl

Dispersal, connectivity, and local conditions determine zooplankton community composition in artificially connected ponds

Journal Article published 6 Jul 2010 in Aquatic Biology volume 10 issue 1 on pages 47 to 55

Authors: H Doi, KH Chang, Si Nakano

TÍNH TƯƠNG TÁC GIỮA HỆ ỐNG DẪN ĐÔI VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Lê Tân

NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Trần Đức Thạnh

NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Trần Đức Thạnh

TÍNH TƯƠNG TÁC GIỮA HỆ ỐNG DẪN ĐÔI VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Lê Tân

Bergen Burnout Indicator--Modified

Dataset published 2011 in PsycTESTS Dataset

Authors: Gro Ladegård

Electrophotography

Journal Article published 4 Jul 1896 in Scientific American volume 42 issue 1070supp on pages 17107 to 17108

17107, 1843-08-16, MOSSDORFF, Geh. Rat †

Dataset published in Art Sales Catalogues Online

Postoperative Epidural Analgesia and Epidural Hematoma

Journal Article published 2012 in THE JOURNAL OF JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA volume 32 issue 3 on pages 338 to 343

Authors: Katsushi DOI