Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 31970 results
Sort by: relevance publication year

Comparative metabolites profiles of osthole in normal and osteoporosis rats using liquid chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry

Journal Article published May 2018 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 154 on pages 460 to 467

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81603252) | Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China (LQ17H280002) | China Postdoctoral Science Foundation (2016M602987) | Zhejiang Provincial Science and Technology Plan (2017F30047, 2016F10027, 2017C33165) | Science and Technology Innovation Team Project of Ningbo Science and Technology Bureau, China (2015C110027)

Authors: Nani Wang, Xuping Wang, Yang Zhang, Qiaoyan Zhang, Pingcui Xu, Hailiang Xin, Renjie Wu, Dan Shou, Luping Qin

Material distributions and functional structures in probiotic microcapsules

Journal Article published Sep 2018 in European Journal of Pharmaceutical Sciences volume 122 on pages 1 to 8

Research funded by Chinese Academy of Sciences | China Postdoctoral Science Foundation (2017M610284) | Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (2018323) | National Natural Science Foundation of China (81573615, 81773645) | National Science and Technology Major Project (2017ZX09101-001)

Authors: Li Wu, Wei Qin, Yuanzhi He, Weifeng Zhu, Xiaohong Ren, Peter York, Tiqiao Xiao, Xianzhen Yin, Jiwen Zhang

One-pot synthesis of poly (acrylic acid)-stabilized Fe3O4 nanocrystal clusters for the simultaneously qualitative and quantitative detection of biomarkers in lateral flow immunoassay

Journal Article published Sep 2018 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 159 on pages 119 to 126

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21505089) | China Postdoctoral Science Foundation (2017M613038) | Doctoral Scientific Research Foundation from Shaanxi University of Science and Technology (BJ15-17)

Authors: Dong Yang, Jianzhong Ma, Chaohua Xue, Lixia Wang, Xue Wang

Identification, characterization and HPLC quantification of formulation-related impurities of honokiol, an antitumor natural drug candidate in clinical trials

Journal Article published May 2018 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 153 on pages 186 to 192

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81702977) | China Postdoctoral Science Foundation (2017M612982) | Science and Technology Major Project of Sichuan Province (2017SZDZX0004)

Authors: Wenshuang Wu, Ming-Hai Tang, Huan Tang, Kai Chen, Jie Fu, Lun Wang, Lin-Lin Xue, Aihua Peng, Haoyu Ye, Li-Juan Chen

Investigation Into Efficiency of a Novel Glycol Chitosan–Bestatin Conjugate to Protect Thymopoietin Oligopeptides From Enzymatic Degradation

Journal Article published Feb 2016 in Journal of Pharmaceutical Sciences volume 105 issue 2 on pages 828 to 837

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (20110491321) | Hebei Provincial Natural Science Foundation of China (C2011319001) | Fundamental Research Funds (101832013) | Jilin Province Science and Technology Development Plan (20140309007YY)

Authors: Yong Zhang, Jiao Feng, Lili Cui, Yuebin Zhang, Wenzhao Li, Chunlei Li, Nianqiu Shi, Yan Chen, Wei Kong

Caffeic acid phenethyl ester exhibiting distinctive binding interaction with human serum albumin implies the pharmacokinetic basis of propolis bioactive components

Journal Article published Apr 2016 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 122 on pages 21 to 28

Research funded by National Natural Science Foundation of China (31372254) | China Postdoctoral Science Foundation (2014M560488, 2015T80624) | Science and Technology Plan Project of Hangzhou City (20140432B12)

Authors: Hongliang Li, Fan Wu, Jing Tan, Kai Wang, Cuiping Zhang, Huoqing Zheng, Fuliang Hu

Identification of major α-glucosidase inhibitors in Radix Astragali and its human microsomal metabolites using ultrafiltration HPLC–DAD–MSn

Journal Article published Feb 2015 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 104 on pages 31 to 37

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21275163) | Science and Technology Program of Hunan Province, China (2012FJ2006, 2014RS4004) | China Postdoctoral Science Foundation (2014M550426)

Authors: Huading Zhao, Yuping Zhang, Ying Guo, Shuyun Shi

Nonparametric response-adaptive randomization for continuous responses

Journal Article published 27 Aug 2018 in Pharmaceutical Statistics

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2017M620240) | National Natural Science Foundation of China (11701152, 11731011, 11731012)

Authors: Zhongqiang Liu, Feifang Hu, Li-Xin Zhang

Potential of near infrared spectroscopy and pattern recognition for rapid discrimination and quantification of Gleditsia sinensis thorn powder with adulterants

Journal Article published Oct 2018 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 160 on pages 64 to 72

Research funded by Fundamental Research Foundation of Shenzhen Municipal Science and Technology Innovation Committee (JCYJ20170817141403781, JCYJ20140418153354413) | China Postdoctoral Science Foundation (2017M620388)

Authors: Lijun Wang, Yin Hui, Kun Jiang, Guo Yin, Jue Wang, Yan Yan, Yang Wang, Jing Li, Ping Wang, Kaishun Bi, Tiejie Wang

Recovery of Heavy Hydrocarbons from Indonesian Carbonate Asphalt Rocks. Part 1: Solvent Extraction, Particle Sedimentation, and Solvent Recycling

Journal Article published 25 Oct 2016 in Energy & Fuels volume 30 issue 11 on pages 9242 to 9249

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2015CB251403) | China Postdoctoral Science Foundation (2015M571264) | National Natural Science Foundation of China (21306129, 21506155, 41471258)

Authors: Hong Sui, Guoqiang Ma, Lin He, Zisheng Zhang, Xingang Li

Uric acid transporters hiding in the intestine

Journal Article published 26 Aug 2016 in Pharmaceutical Biology volume 54 issue 12 on pages 3151 to 3155

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2015M571253)

Authors: Xianxiang Xu, Canghai Li, Pan Zhou, Tingliang Jiang

Anti-tumor activity of sulfated polysaccharides from Sargassum fusiforme

Journal Article published May 2017 in Saudi Pharmaceutical Journal volume 25 issue 4 on pages 464 to 468

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81274067) | China Postdoctoral Science Foundation (2015M581467) | Natural Science Foundation of Heilongjiang Province (D201138) | Postdoctoral Foundation of Hei Long Jiang Province (LBH-Z15107) | Science and Technology Innovation Team Program in Higher Education Institutions of Heilongjiang Province (2014TD009) | Harbin Special Foundation for Young Technological Innovative Talented Person (2013RFQXJ150) | Training Program for Young Innovative Talented Person of Heilongjiang Province (UNPYSCT-2015071)

Authors: Miao Yu, Yubin Ji, Zheng Qi, Di Cui, Guosong Xin, Bing Wang, Yue Cao, Dandan Wang

Study on apoptosis effect of human breast cancer cell MCF-7 induced by lycorine hydrochloride via death receptor pathway

Journal Article published May 2017 in Saudi Pharmaceutical Journal volume 25 issue 4 on pages 633 to 637

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2015M581467) | Natural Science Foundation of Heilongjiang Province (D201138) | Postdoctoral Foundation of Hei Long Jiang Province (LBH-Z15107) | Science and Technology Innovation Team Program in Higher Education Institutions of Heilongjiang Province (2014TD009) | Harbin Special Foundation for Young Technological Innovative Talented Person (2013RFQXJ150) | Young Innovative Talented Person of Heilongjiang Province (UNPYSCT-2015071)

Authors: Yubin Ji, Miao Yu, Zheng Qi, Di Cui, Guosong Xin, Bing Wang, Weiling Jia, Lin Chang

Quantitative structure-activity relationship for estrogenic flavonoids from Psoralea corylifolia

Journal Article published Nov 2018 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 161 on pages 129 to 135

Research funded by National Natural Science Foundation of China (31871717, 31601534, 31701349) | National Key Research and Development Program of China (2018YFD0300200, 2016YFD0300103) | China Postdoctoral Science Foundation (2018T110249, 2017M621213) | Science and Technology Development Project Foundation of Jilin Province (20180520102JH, 20180201062SF, 20150519010JH)

Authors: Tiehua Zhang, Shuning Zhong, Yao Meng, Wenya Deng, Ligang Hou, Yongjun Wang, XiaoJia Xing, Tianzhu Guan, Jie Zhang, Tiezhu Li

Simultaneous determination of telmisartan and pitavastatin in rat plasma by UPLC–MS/MS: Application to pharmacokinetic interaction study

Journal Article published Nov 2016 in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis volume 131 on pages 373 to 379

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81302729) | Innovation Plan of the Science and Technology Plan of Shenzhen (JCYJ20130331151204151) | China Postdoctoral Science Foundation (2014M560722)

Authors: Xi Chen, Bei Xu, Jian Yang, Juan Liu, Dailong Fang, Yongjun Gu, Zhifei Jian, Minghai Tang, Chunmei Fu, Zhi Zhang, Chunling Jiang, Xiangrong Song

pH-sensitive folic acid and dNP2 peptide dual-modified liposome for enhanced targeted chemotherapy of glioma

Journal Article published Nov 2018 in European Journal of Pharmaceutical Sciences volume 124 on pages 240 to 248

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81690261) | China Postdoctoral Science Foundation (2017M620429)

Authors: Man Li, Kairong Shi, Xian Tang, Jiaojie Wei, Xingli Cun, Xiaoxiao Chen, Qianwen Yu, Zhirong Zhang, Qin He

Preparation, characterization and pharmacokinetic studies of linalool-loaded nanostructured lipid carriers

Journal Article published 17 Mar 2016 in Pharmaceutical Biology volume 54 issue 10 on pages 2320 to 2328

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2014M551523) | National Natural Science Foundation of China (30973677)

Authors: Feng Shi, Yingying Zhao, Caleb Kesse Firempong, Ximing Xu

Pretreatment of eucalyptus with recycled ionic liquids for low-cost biorefinery

Journal Article published Jun 2017 in Bioresource Technology volume 234 on pages 406 to 414

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2016M602305) | National Natural Science Foundation of China (51508213, 51608217, 21607046) | Natural Science Foundation of Hubei Province (2014CFA109) | Henan University of Science and Technology (0118261077, 2014TS092, 2016YXMS288) | Huazhong University of Science and Technology

Authors: Jikun Xu, Bingchuan Liu, Huijie Hou, Jingping Hu

Enhancement of endothelial differentiation of adipose derived mesenchymal stem cells by a three-dimensional culture system of microwell

Journal Article published Jun 2015 in Biomaterials volume 53 on pages 600 to 608

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2014M551562) | Fundamental Research Funds for the Central Universities (20620140532) | National Natural Science Foundation of China (81302542, 81202474, 30973651) | Changzhou Special Project of Biotechnology and Biopharmacy (CE20105006) | Science Bridges China-Changzhou Biotechnology and Pharmaceutical Technology Special Project (CE20105006)

Authors: Xuefeng Qiu, Yanting Zhang, Xiaozhi Zhao, Shiwei Zhang, Jinhui Wu, Hongqian Guo, Yiqiao Hu

Zein-based films and their usage for controlled delivery: Origin, classes and current landscape

Journal Article published May 2015 in Journal of Controlled Release volume 206 on pages 206 to 219

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (20110491321) | Hebei Provincial Natural Science Foundation of China–Shijiazhuang Pharmaceutical Group (CSPC) Foundation (C2011319001) | Fundamental Research Funds for the Central Universities (101832013) | Jilin Province Science and Technology Development Plan (20140309007YY)

Authors: Yong Zhang, Lili Cui, Xiaoxia Che, Heng Zhang, Nianqiu Shi, Chunlei Li, Yan Chen, Wei Kong