Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 5157 results
Sort by: relevance publication year

Suppression of Mcl-1 induces apoptosis in mouse peritoneal macrophages infected withMycobacterium tuberculosis

Journal Article published Apr 2016 in Microbiology and Immunology volume 60 issue 4 on pages 215 to 227

Research funded by National Natural Science Foundation of China

Authors: Fei-yu Wang, Xin-min Wang, Chan Wang, Xiao-fang Wang, Yu-qing Zhang, Jiang-dong Wu, Fang Wu, Wan-jiang Zhang, Le Zhang

Macrophages largely contribute to heterologous anti-Propionibacterium acnesantibody-mediated protection fromActinobacillus pleuropneumoniaeinfection in mice

Journal Article published Mar 2015 in Microbiology and Immunology volume 59 issue 3 on pages 166 to 173

Research funded by National Natural Science Foundation of China (31172351)

Authors: Qiuyue Ma, Changjiang Sun, Feng Yang, Lei Wang, Wanhai Qin, Xiaojing Xia, Xin Feng, Chongtao Du, Jingmin Gu, Wenyu Han, Liancheng Lei

Effects of interaction between genetic variants in human leukocyte antigen DQ and granulysin genes in Chinese Han subjects infected with hepatitis B virus

Journal Article published Apr 2015 in Microbiology and Immunology volume 59 issue 4 on pages 209 to 218

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81071338)

Authors: Si-hui Hou, Jun Hu, Yu Zhang, Qing-Ling Li, Jin-Jun Guo

Comparison of neutrophil functions between two strains of inbred mice

Journal Article published Dec 2016 in Microbiology and Immunology volume 60 issue 12 on pages 859 to 863

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81170969 ZR2015PH032)

Authors: Xiaohuan Zhang, Sainan Zhao, Luping Sun, Wenqing Li, Michael Glogauer, Yan Hu

Molecular cloning and functional characterization of a novel i-type lysozyme in the freshwater musselCristaria plicata

Journal Article published Dec 2015 in Microbiology and Immunology volume 59 issue 12 on pages 744 to 755

Research funded by National Natural Science Foundation of China

Authors: Wenjuan Dai, Dan Wu, Ming Zhang, Chungen Wen, Yanhai Xie, Baoqing Hu, Shaoqing Jian, Mingyu Zeng, Zhiying Tao

Regulatory mechanism of the three-component system HptRSA in glucose-6-phosphate uptake in Staphylococcus aureus

Journal Article published 28 Dec 2015 in Medical Microbiology and Immunology volume 205 issue 3 on pages 241 to 253

Research funded by National Natural Science Foundation of China (31070116)

Authors: Yifan Yang, Haipeng Sun, Xiaoyu Liu, Mingxing Wang, Ting Xue, Baolin Sun

B-cell-activating factor code and human cytomegalovirus infection in renal transplant recipients

Journal Article published Aug 2014 in Microbiology and Immunology volume 58 issue 8 on pages 439 to 448

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81273267)

Authors: Haiyan Xu, Panpan Dong, Xiaozhou He, Xuyi Ma, Dong Xue, Yanyun Zhang, Xueguang Zhang

Synthetic p55 tandem DNA vaccine againstPneumocystiscariniiin rats

Journal Article published Jun 2016 in Microbiology and Immunology volume 60 issue 6 on pages 397 to 406

Research funded by National Natural Science Foundation of China

Authors: Hua Fan, Jiu-Ying Guo, Su-Li Ma, Nan Zhang, Chun-Li An

β-Glucan induces autophagy in dendritic cells and influences T-cell differentiation

Journal Article published 7 Aug 2018 in Medical Microbiology and Immunology

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81672799, 31500731)

Authors: Jun Ding, Yongling Ning, Yu Bai, Ximing Xu, Xiao Sun, Chunjian Qi

MicroRNA-92a inhibits macrophage antiviral response by targeting retinoic acid inducible gene-I

Journal Article published Sep 2018 in Microbiology and Immunology volume 62 issue 9 on pages 585 to 593

Research funded by Natural Science Foundation of Zhejiang Province (LY17H100004, LY18H100002) | National Natural Science Foundation of China (81501374)

Authors: Yuanjian Sheng, Yong Wang, Wei Lu, Yunlian Zhou, Guijuan Dong, Xiaoxing Ge, Yinjing Song, Yuanyuan Zhang