Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 39 results
Sort by: relevance publication year

HAUS8 regulates RLR‑VISA antiviral signaling positively by targeting VISA

Journal Article published 15 Jun 2018 in Molecular Medicine Reports

Authors: Tian‑Sheng He, Tian Chen, DanDan Wang, Liang‑Guo Xu

Regorafenib-Induced Hand-Foot Skin Reaction is More Severe on the Feet than on the Hands

Journal Article published 2018 in Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics

Authors: Yuma Nonomiya, Takashi Yokokawa, Kazuyoshi Kawakami, Kazuo Kobayashi, Takeshi Aoyama, Tomomi Takiguchi, Takahito Sugisaki, Kenichi Suzuki, Mitsukuni Suenaga, Takeru Wakatsuki, Kensei Yamaguchi, Yoshikazu Sugimoto, Toshihiro Hama

MicroRNA-125b reverses oxaliplatin resistance in hepatocellular carcinoma by negatively regulating EVA1A mediated autophagy

Journal Article published May 2018 in Cell Death & Disease volume 9 issue 5

Authors: Wei-Wei Ren, Dan-Dan Li, Xiaolan Chen, Xiao-Long Li, Ya-Ping He, Le-Hang Guo, Lin-Na Liu, Hui-Xiong Xu, Li-Ping Sun, Xiao-Ping Zhang

miR-182 regulates trastuzumab resistance by targeting MET in breast cancer cells

Journal Article published 21 Jun 2018 in Cancer Gene Therapy

Authors: Dan Yue, Xiaosong Qin

Deregulation of UBE2C-mediated autophagy repression aggravates NSCLC progression

Journal Article published Jun 2018 in Oncogenesis volume 7 issue 6

Authors: Jiwei Guo, Yan Wu, Jing Du, Lijuan Yang, Weiwei Chen, Kaikai Gong, Juanjuan Dai, Shuang Miao, Dan Jin, Sichuan Xi

BMP14 induces tenogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in�vitro

Journal Article published 12 Jun 2018 in Experimental and Therapeutic Medicine

Authors: Dan Wang, Xinhao Jiang, Aiqing Lu, Min Tu, Wei Huang, Ping Huang

Proteomics study of serum exosomes from papillary thyroid cancer patient

Journal Article published 12 Jun 2018 in Endocrine-Related Cancer on page ERC-17-0547

Authors: Dan Luo, Shaohua Zhan, Wenchao Xia, Liang Huang, Wei Ge, Tianxiao Wang

Malignant melanoma clinically mimicking pyogenic granuloma

Journal Article published May 2018 in Melanoma Research on page 1

Authors: Michael Moshe, Assi Levi, Dean Ad-El, Dan Ben-Amitai, Daniel Mimouni, Elena Didkovsky, Meora Feinmesser, Moshe Lapidoth

Tumoral cavitation in colorectal cancer patients with unresectable lung metastasis treated with bevacizumab and chemotherapy

Journal Article published 17 May 2018 in Journal of Cancer Research and Clinical Oncology volume 144 issue 7 on pages 1339 to 1346

Authors: Yu Peng, Ye Chen, Xi Zhang, Yu Yang, Dan Cao, Feng Bi, Zhipi Li, Hongfeng Gou

Norcantharidin reverses cisplatin resistance and inhibits the epithelial mesenchymal transition of human non‑small lung cancer cells by regulating the YAP pathway

Journal Article published 12 Jun 2018 in Oncology Reports

Authors: Dan Jin, Yan Wu, Cuijie Shao, Yong Gao, Deqiang Wang, Jiwei Guo