Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 6714578 results
Sort by: relevance publication year

Establishment and verification of anthropogenic speciated VOCs emission inventory of Central China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xuan Lu | Dong Zhang | Lanxin Wang | Shefang Wang | Xinran Zhang | Yali Liu | Keying Chen | Xinshuai Song | Shasha Yin | Ruiqin Zhang | Shanshan Wang | Minghao Yuan

Machine learning-assisted fluorescence visualization for sequential quantitative detection of aluminum and fluoride ions

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Qiang Zhang | Xin Li | Long Yu | Lingxiao Wang | Zhiqing Wen | Pengchen Su | Zhenli Sun | Suhua Wang

Real-road NOx and CO2 emissions of city and highway China-6 heavy-duty diesel vehicles

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Zihao Ge | Wanyang Li | Junfang Wang | Yachao Wang | Ying Huang | Xin Wang | Yunshan Ge

Quantitative impacts of meteorology and emissions on the long-term trend of O3 in the YRD, China from 2015 to 2022

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (42075177) | National Key Research and Development Program of China (2017YFC0210003)

Authors: Lingxia Wu | Junlin An

Charged functional groups modified porous spherical hollow carbon material as CDI electrode for salty water desalination

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21606191) | Natural Science Foundation of Shandong Province (ZR2020ME024)

Authors: Yushan Ni | Yunlong Pu | Jie Zhang | Weiyan Cui | Mingjun Gao | Dongjiang You

Ti3+/Ti4+ and Co2+/Co3+ redox couples in Ce-doped Co-Ce/TiO2 for enhancing photothermocatalytic toluene oxidation

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Guanghui Li | Xiaolan Li | Xinhui Hao | Qiang Li | Meng Zhang | Hongpeng Jia

Absorption mechanism of SO3 on various alkaline absorbents in the presence of SO2

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52000172) | National Key Research and Development Program of China (2017YFB0304300,2017YFB0304303)

Authors: Junxiang Guo | Jin Xiong | Yuran Li | Jirigele Qinggele | Tingyu Zhu

Smoke and NOx emission characteristics of in-use construction machinery base on substantial field measurement: A case study in Beijing, China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Energy Foundation (G-2203-33693)

Authors: Huawei Yi | Yangyang Cui | Lijun Zhu | Yan Shen | Han Li | Guanghan Huang | Linzhen Qu | Dongdong Guo | Lei Nie | Yifeng Xue

Accumulation characteristics and fate modeling of phthalic acid esters in surface water from the Three Gorges Reservoir area, China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Shuai Sun | Bing Zhang | Junjie Hu | Wen Gu | Zhen Wang | Deling Fan | Feng Ge | Lili Shi | Lei Wang

Significant spatiotemporal pattern of nitrous oxide emission and its influencing factors from a shallow eutropic lake in Inner Mongolia, China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2019YFC0409200,2017YFE0114800) | Inner Mongolia Autonomous Region Department of Science and Technology (2021GG0089) | National Natural Science Foundation of China (52260029,52260028,52160021,52060022)

Authors: Guohua Li | Sheng Zhang | Xiaohong Shi | Shengnan Zhao | Liyang Zhan | Xueru Pan | Fan Zhang | Haifeng Yu | Yue Sun | Lauri Arvola | Jussi Huotari

Exploring the HONO source during the COVID-19 pandemic in a megacity in China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2017YFC0212403) | China Postdoctoral Science Foundation (20220347A)

Authors: Mingkai Wang | Shenbo Wang | Ruiqin Zhang | Minghao Yuan | Yifei Xu | Luqi Shang | Xinshuai Song | Xinyuan Zhang | Yunxiang Zhang

Theoretical calculation on degradation mechanism of novel copolyesters under CALB enzyme

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yuanyang Ren | Zhiwen Cheng | Luwei Cheng | Yawei Liu | Mingyue Li | Tao Yuan | Zhemin Shen

Evaluating complementaries among urban water, energy, infrastructure, and social Sustainable Development Goals in China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Ke Yu | Yifan Song | Jin Lin | Shen Qu

Insight into catalytic performance and reaction mechanism for toluene total oxidation over Cu-Ce supported catalyst

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Guangzhou Municipal Science and Technology Program key projects (202002020020) | National Natural Science Foundation of China (51878292,42002035)

Authors: Xuan Liang | Jin Zhang | Juntai Tian | Zenghua Xie | Yue Liu | Peng Liu | Daiqi Ye

Facile construction of heterogeneous dual-ionic poly(ionic liquid)s for efficient and mild conversion of CO2 into cyclic carbonates

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Guanqun Xie | Jiaxiang Qiu | Huadeng Li | Hongbin Luo | Shuo Li | Yanbin Zeng | Ke Zheng | Xiaoxia Wang

Emission characteristics, environmental impacts and health risk assessment of volatile organic compounds from the typical chemical industry in China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (41905108,DQ GG0532)

Authors: Kaitao Chen | Xin Gu | Min Cai | Weicheng Zhao | Boxuan Wang | Haoran Yang | Xingang Liu | Xingru Li

A comparative study on the formation of nitrogen-containing organic compounds in cloud droplets and aerosol particles

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (2021354) | National Key Research and Development Program of China (2022YFC3701103) | Guangdong Provincial Applied Science and Technology Research and Development Program (2023B1212060049) | National Natural Science Foundation of China (42222705)

Authors: Guohua Zhang | Tao Wang | Qinhao Lin | Kun Liu | Wei Sun | Duohong Chen | Lei Li | Xinming Wang | Xinhui Bi

Critical new insights into the interactions of hexafluoropropylene oxide-dimer acid (GenX or HFPO-DA) with albumin at molecular and cellular levels

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Natural Science Foundation of Jiangxi Province (20212BAB205016) | National Natural Science Foundation of China (31960196,31760255,82260637)

Authors: Shi-Ya Peng | Ya-Di Yang | Rong Tian | Naihao Lu

Oxalate modification enabled advanced phosphate removal of nZVI: In Situ formed surface ternary complex and altered multi-stage adsorption process

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2023YFC3707801,2022YFA1205602) | National Natural Science Foundation of China (U22A20402,21936003,22376073,22306119) | China Postdoctoral Science Foundation (2023T160419)

Authors: Shiyu Cao | Jiangshan Li | Yanbiao Shi | Furong Guo | Tingjuan Gao | Lizhi Zhang

Rainfall impacts on nonpoint nitrogen and phosphorus dynamics in an agricultural river in subtropical montane reservoir region of southeast China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yuanyi Wang | Hai Xu | Xingchen Zhao | Lijuan Kang | Yu Qiu | Hans Paerl | Guangwei Zhu | Huiyun Li | Mengyuan Zhu | Boqiang Qin | Yunlin Zhang | Mingliang Liu