Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 5780 results
Sort by: relevance publication year

Decolorization of crude terpineol by adsorption

Journal Article published 10 Apr 2017 in Separation Science and Technology volume 52 issue 12 on pages 1967 to 1972

Research funded by Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI) Kelompok Keahlian ITB 2017 (P3MI 2017)

Authors: Yansen Hartanto, Yestria Yaswari, Megawati Zunita, Tatang Hernas Soerawidjaja, Antonius Indarto

Journal Article published 1998 in Catalysis Letters volume 53 issue 1/2 on pages 3 to 6

Authors: Dan Fărcaşiu, Dan Hâncu

syn- and Enantioselective Henry Reactions of Aliphatic Aldehydes and Application to the Synthesis of Safingol

Journal Article published 4 Nov 2013 in Chemistry - A European Journal volume 19 issue 49 on pages 16541 to 16544

Authors: Dan-Dan Qin, Wen Yu, Jie-Dan Zhou, Yan-Cheng Zhang, Yuan-Ping Ruan, Zhao-Hui Zhou, Hong-Bin Chen

The effects of sodium fluoride as the electrolyte additive on the electrochemical performances of magnesium–8lithium–0.5zinc electrode in sodium chloride solution

Journal Article published 5 Nov 2014 in RSC Adv. volume 4 issue 108 on pages 63182 to 63188

Authors: Yan-Zhuo Lv, Dan-Dan Tang, Dan Xu, Yan-Zhang Jin, Zhen-Bo Wang, Yan-Feng Li, Li Wang, Jing Feng, Yue-Ming Ren, Dian-Xue Cao

Acetylation of Beclin 1 inhibits autophagosome maturation and promotes tumour growth

Journal Article published 26 May 2015 in Nature Communications volume 6 on page 7215

Authors: Ting Sun, Xuan Li, Peng Zhang, Wen-Dan Chen, Hai-liang Zhang, Dan-Dan Li, Rong Deng, Xiao-Jun Qian, Lin Jiao, Jiao Ji, Yun-Tian Li, Rui-Yan Wu, Yan Yu, Gong-Kan Feng, Xiao-Feng Zhu

Ultrasoft gelatin aerogels for oil contaminant removal

Journal Article published 2016 in J. Mater. Chem. A volume 4 issue 24 on pages 9381 to 9389

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51320105011, 51421061)

Authors: Juan Wang, Dan Zhao, Ke Shang, Yu-Tao Wang, Dan-Dan Ye, A.-Hui Kang, Wang Liao, Yu-Zhong Wang

THERMAL DEGRADATION KINETICS OF POLY(BENZOBISOXAZOLE IMIDE)

Journal Article published 27 Mar 2013 in Acta Polymerica Sinica volume 013 issue 2 on pages 154 to 159

Authors: Meng Xiang-li, Wang Dan-dan, Peng Wang

Synthesis of isoindolinones via palladium-catalyzed C–H activation of N-methoxybenzamides

Journal Article published 2011 in Chemical Communications volume 47 issue 48 on page 12789

Authors: Dan-Dan Li, Ting-Ting Yuan, Guan-Wu Wang

A new sesquiterpene from hairy root culture of Artemisia annua

Journal Article published May 2010 in Chinese Chemical Letters volume 21 issue 5 on pages 590 to 592

Authors: Dan Dan Zhai, Hui Zi Jin, Jian Jiang Zhong

Removal of Cd2+ from aqueous solutions by hydroxyapatite

Journal Article published Dec 2008 in Catalysis Today volume 139 issue 1-2 on pages 94 to 99

Authors: Ronghai Zhu, Ranbo Yu, Jianxi Yao, Dan Mao, Chaojian Xing, Dan Wang