Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 4083 results
Sort by: relevance publication year

Micromagnetic study of domain wall depinning driven by nanosecond current pulse in notched Permalloy nanowires

Journal Article published Feb 2018 in Current Applied Physics volume 18 issue 2 on pages 236 to 240

Research funded by Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi (2700/UN2.R3.1/HKP05.00/2017)

Authors: Dede Djuhana, Candra Kurniawan, Dong-Hyun Kim

Journal Article published Feb 1990 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 175 issue 1 on pages 1 to 11

Authors: Dan Donescu, Dan Florin Anghel, Marieta Balcan

Journal Article published Apr 1991 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 188 issue 1 on pages 1 to 10

Authors: Dan Donescu, Dan Anghel, Kristiana Gosa, Marieta Balcan

Snail-based nanofibers

Journal Article published Jun 2018 in Materials Letters volume 220 on pages 5 to 7

Authors: Dan-Ni Yu, Dan Tian, Ji-Huan He

Ultrasoft gelatin aerogels for oil contaminant removal

Journal Article published 2016 in Journal of Materials Chemistry A volume 4 issue 24 on pages 9381 to 9389

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51320105011, 51421061)

Authors: Juan Wang, Dan Zhao, Ke Shang, Yu-Tao Wang, Dan-Dan Ye, A.-Hui Kang, Wang Liao, Yu-Zhong Wang

Mesoporous indium oxide synthesized via a nanocasting route

Journal Article published Aug 2008 in Materials Letters volume 62 issue 23 on pages 3868 to 3871

Authors: Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Nailiang Yang, Jianxi Yao, Chaojian Xing, Dan Wang, Xiaotian Li

Synthesis and photocatalytic properties of core–shell structured α-Fe2O3@SnO2 shuttle-like nanocomposites

Journal Article published 2011 in CrystEngComm volume 13 issue 14 on page 4486

Authors: Lu-Ping Zhu, Nai-Ci Bing, Dan-Dan Yang, Yang Yang, Gui-Hong Liao, Li-Jun Wang

How to realize a spin-dependent Seebeck diode effect in metallic zigzag γ-graphyne nanoribbons?

Journal Article published 2017 in Nanoscale volume 9 issue 46 on pages 18334 to 18342

Authors: Dan-Dan Wu, Qing-Bo Liu, Hua-Hua Fu, Ruqian Wu

van der Waals epitaxy and photoresponse of two-dimensional CdSe plates

Journal Article published 2016 in Nanoscale volume 8 issue 22 on pages 11375 to 11379

Authors: Dan-Dan Zhu, Jing Xia, Lei Wang, Xuan-Ze Li, Li-Feng Tian, Xiang-Min Meng

Hydroquinone-modified Mesoporous Carbon Nanospheres with Excellent Capacitive Performance

Journal Article published 2018 in Journal of Inorganic Materials volume 33 issue 1 on page 48

Authors: GAO Xiu-Li, WANG Dan-Dan, LI Shuo, XING Wei, YAN Zi-Feng