Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 226 results
Sort by: relevance publication year

Three-Dimensional Electrodes for High-Performance Bioelectrochemical Systems

Journal Article published 4 Jan 2017 in International Journal of Molecular Sciences volume 18 issue 1 on page 90

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51578266, 21306069) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20160015)

Authors: Yang-Yang Yu, Dan-Dan Zhai, Rong-Wei Si, Jian-Zhong Sun, Xiang Liu, Yang-Chun Yong

Efficient Concentration Protocols for the Single-Photon Entanglement State with Polarization Feature

Journal Article published 10 Mar 2017 in Frontiers in Physics volume 5

Research funded by National Natural Science Foundation of China (11474168, 61401222) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20151502)

Authors: Lan Zhou, Dan-Dan Wang, Xing-Fu Wang, Shi-Pu Gu, Yu-Bo Sheng

MiR-31 inhibits migration and invasion by targeting SATB2 in triple negative breast cancer

Journal Article published Dec 2016 in Gene volume 594 issue 1 on pages 47 to 58

Research funded by National High Technology Research and Development Program of China (2014AA020604) | National Natural Science Foundation of China (81272470) | National Key Clinical Specialist Construction Programs of China (2013[544]) | Major Program of Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BL2014090) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20151579)

Authors: Long-ji Luo, Fan Yang, Jia-ji Ding, Da-li Yan, Dan-dan Wang, Su-jin Yang, Li Ding, Jian Li, Dan Chen, Rong Ma, Jian-zhong Wu, Jin-hai Tang

Trace heavy metal ions promoted extracellular electron transfer and power generation by Shewanella in microbial fuel cells

Journal Article published Jul 2016 in Bioresource Technology volume 211 on pages 542 to 547

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51578266, 21306069) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20130492) | Ministry of Education (20133227120014)

Authors: Yu-Shang Xu, Tao Zheng, Xiao-Yu Yong, Dan-Dan Zhai, Rong-Wei Si, Bing Li, Yang-Yang Yu, Yang-Chun Yong

A whole-cell electrochemical biosensing system based on bacterial inward electron flow for fumarate quantification

Journal Article published Jun 2015 in Biosensors and Bioelectronics volume 68 on pages 34 to 40

Research funded by Doctoral Program of Higher Education (20133227120014) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20130492) | ‘Six Talent Peaks’ program (2012-NY-029) | Priority Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions (China)

Authors: Rong-Wei Si, Dan-Dan Zhai, Zhi-Hong Liao, Lu Gao, Yang-Chun Yong

MiR-203a-3p suppresses cell proliferation and metastasis through inhibiting LASP1 in nasopharyngeal carcinoma

Journal Article published 5 Oct 2017 in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research volume 36 issue 1

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81602381, 81602441, 81672989) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20151019, BK20151016)

Authors: Ning Jiang, Xuesong Jiang, Zhenzhang Chen, Xue Song, Lirong Wu, Dan Zong, Dan Song, Li Yin, Dejun Wang, Cheng Chen, Xiuhua Bian, Xia He

Antidepressant-like effect of zileuton is accompanied by hippocampal neuroinflammation reduction and CREB/BDNF upregulation in lipopolysaccharide-challenged mice

Journal Article published Feb 2018 in Journal of Affective Disorders volume 227 on pages 672 to 680

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81573413, 81273497, 81773714, 81603113) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20150705) | Fundamental Research Funds for the Central Universities (2632017PT01)

Authors: Dan-Dan Li, Hang Xie, Yi-Feng Du, Yan Long, Miranda N. Reed, Mei Hu, Vishnu Suppiramaniam, Hao Hong, Su-Su Tang

Molecular cloning and expression analysis of a myosin light chain 1 (MLC-1) gene from Indian meal mothPlodia interpunctella(Lepidoptera: Pyralidae)

Journal Article published Nov 2015 in Entomological Research volume 45 issue 6 on pages 305 to 313

Research funded by Natural Science Foundation of Education Department of Jiangsu Province (15KJB240002, 12KJA180009) | Jiangsu Provincial Key Laboratory of Coastal Wetland Bioresources and Environmental Protection (JLCBE14006) | Yancheng City Agricultural Science and Technology Guiding Project (YKN2014022) | Jiangsu Provincial Key Laboratory of Coastal Wetland Bioresources (JKLBS2014013) | National Natural Science Foundation of China (31301871) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20130422)

Authors: Qiu-Ning Liu, Dan-Dan Bian, Chun-Lin Zhou, Bo-Ping Tang

Hesperidin ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice by inhibiting HMGB1 release

Journal Article published Apr 2015 in International Immunopharmacology volume 25 issue 2 on pages 370 to 376

Research funded by Natural Science Foundation of Jiangsu Province (81271872) | Department of Education of Hebei Province (D201212206) | Health Department of Hubei Province (XF2012-5) | College Student Innovation Experiment Program of Yangtze University (104892013041)

Authors: Xin-xin Liu, Dan-dan Yu, Mao-jian Chen, Ting Sun, Gang Li, Wen-jian Huang, Hao Nie, Chao Wang, Yan-xiang Zhang, Quan Gong, Bo-xu Ren

Molecular characterization of a 14-3-3 zeta gene from Plodia interpunctella: A potential marker for phylogenetic inference

Journal Article published Jun 2015 in Biochemical Systematics and Ecology volume 60 on pages 171 to 176

Research funded by Jiangsu Provincial Key Laboratory of Coastal Wetland Bioresources (JKLBS2014013) | Yancheng City Agricultural Science and Technology Guiding Project (YKN2014022) | Jiangsu Provincial Key Laboratory of Coastal Wetland Bioresources and Environmental Protection (JLCBE14006) | Natural Science Foundation of Education Department of Jiangsu Province (12KJA180009) | National Natural Science Foundation of China (31301871) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20130422)

Authors: Qiu-Ning Liu, Dan-Dan Bian, Bao-Ming Ge, Chun-Lin Zhou, Bo-Ping Tang