Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 532 results
Sort by: relevance publication year

Pd-Ni BMNPs Encapsulated in UiO-66 as an Efficient Catalyst for the Activation of “Inert” C−O Bonds

Journal Article published 13 Aug 2018 in ChemCatChem

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2015 M571761, 2016T90465)

Authors: Jia-Wei Zhang, Dan-Dan Li, Guo-Ping Lu, Tao Deng, Chun Cai

Highly efficient quantum-dot light emitting diodes with sol-gel ZnO electron contact

Journal Article published 1 Jun 2017 in Optical Materials Express volume 7 issue 7 on page 2161

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (7131702314, 7131704315) | National Natural Science Foundation of China (No. 61575134)

Authors: Yue-Qi Liu, Dan-Dan Zhang, Huai-Xin Wei, Qing-Dong Ou, Yan-Qing Li, Jian-Xin Tang

Temperature effect on femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy of glass sample

Journal Article published Jan 2017 in Physics of Plasmas volume 24 issue 1 on page 013301

Research funded by 973 Program (2013CB922200) | National Natural Science Foundation of China (11674128, 11474129, 11504129) | China Postdoctoral Science Foundation (2014M551169)

Authors: Ying Wang, Anmin Chen, Yuanfei Jiang, Laizhi Sui, Xiaowei Wang, Dan Zhang, Dan Tian, Suyu Li, Mingxing Jin

Chemoselective hydrogenation of nitroarenes catalyzed by cellulose-supported Pd NPs

Journal Article published Jan 2018 in Catalysis Communications volume 103 on pages 47 to 50

Research funded by Nature Science Foundation of Jiangsu Province (BK 20140776) | National Natural Science Foundation of China (21402093, 21476116) | China Postdoctoral Science Foundation (2015 M571761, 2016 T90465)

Authors: Dan-dan Li, Jia-wei Zhang, Chun Cai

Upstream regulators of apoptosis mediates methionine-induced changes of lipid metabolism

Journal Article published Nov 2018 in Cellular Signalling volume 51 on pages 176 to 190

Research funded by Fundamental Research Funds for the Central Universities, China (2662018PY089) | China Postdoctoral Science Foundation (2016M602326)

Authors: Yu-Feng Song, Yan Gao, Christer Hogstrand, Dan-Dan Li, Ya-Xiong Pan, Zhi Luo

9,10-Dihydrophenanthrene derivatives and one 1,4-anthraquinone firstly isolated from Dioscorea zingiberensis C. H. Wright and their biological activities

Journal Article published Mar 2016 in Fitoterapia volume 109 on pages 20 to 24

Research funded by National Natural Science Foundation of China (8143078) | China Postdoctoral Science Foundation (2013M530402)

Authors: Dan Du, Rui Zhang, Zhihua Xing, Yuyan Liang, Shengfu Li, Tao Jin, Qing Xia, Dan Long, Guang Xin, Guangzhi Wang, Wen Huang

Self-assembly of polyelectrolyte complexes microcapsules with natural polysaccharides for sustained drug release

Journal Article published 19 Aug 2017 in Cellulose volume 24 issue 11 on pages 4949 to 4962

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21606002) | Natural Science Foundation of Anhui Province (CN) (1708085QC64) | Doctoral Research Start-up Fund of Anhui University (J01001319) | China Postdoctoral Science Foundation (2017M611998) | Undergraduate Research Training Programs for Innovation (KYXL2017036, 201710357034, 201710357268)

Authors: Qing-Xi Wu, Dan-Dan Wang, Ting Su, Xiao-Du Cheng, Xin Xu, Yan Chen

Caffeic Acid Attenuates Rat Liver Injury after Transplantation Involving PDIA3-Dependent Regulation of NADPH Oxidase

Journal Article published Sep 2018 in Free Radical Biology and Medicine

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2015M580938)

Authors: Hong-Na Mu, Quan Li, Jing-Yu Fan, Chun-Shui Pan, Yu-Ying Liu, Li Yan, Kai Sun, Bai-He Hu, Dan-Dan Huang, Xin-Rong Zhao, Xin Chang, Chuan-She Wang, Shu-Ya He, Ke He, Bao-Xue Yang, Jing-Yan Han

Enhanced Performance of Inverted Organic Solar Cells by Introducing a Phosphorescence-Doped Electron Extraction Layer

Journal Article published May 2015 in IEEE Journal of Photovoltaics volume 5 issue 3 on pages 885 to 888

Research funded by 973 Program (2014CB932600) | National Natural Science Foundation of China (91027041, 612111116, 61107022) | Jiangsu Science and Technology Department (BK20140053) | Bureau of Science and Technology of Suzhou Municipality (ZXG201422) | China Postdoctoral Science Foundation

Authors: Hao-Jun Xie, Yan-Qing Li, Guo-Fu Ma, Qian-Kun Wang, Dan-Dan Zhang, Jian-Xin Tang

Highly Efficient Synthesis of Hydrophilic Phytosterol Derivatives Catalyzed by Ionic Liquid

Journal Article published Jan 2018 in Journal of the American Oil Chemists' Society volume 95 issue 1 on pages 89 to 100

Research funded by Jiangsu University (13JDG070) | China Postdoctoral Science Foundation (2014M560406) | National Natural Science Foundation of China (31401664)

Authors: Wen-Sen He, Hui-Hui Wang, Zhang-Mu Jing, Dan-Dan Cui, Jia-Qi Zhu, Zheng-Jian Li, Hai-Le Ma