Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 5708292 results
Sort by: relevance publication year

Research progress on the environmental risk assessment and remediation technologies of heavy metal pollution in agricultural soil

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52100184,U22A20617)

Authors: Xurui Mai | Jing Tang | Juexuan Tang | Xinyue Zhu | Zhenhao Yang | Xi Liu | Xiaojie Zhuang | Guang Feng | Lin Tang

Occurrence of phthalate esters in the yellow and Yangtze rivers of china: Risk assessment and source apportionment

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2021YFC3200904,2022YFC3203705) | NSFC (52270012,52070184)

Authors: Qinkui Miao | Wenxiang Ji | Huiyu Dong | Ying Zhang

Vacuum ammonia stripping from liquid digestate: Effects of pH, alkalinity, temperature, negative pressure and process optimization

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52131002) | Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (22dz1209200) | Key Technologies Research and Development Program (2020YFC1908702) | China Three Gorges Corporation (202403018)

Authors: Qiuhong Chen | Donghai Yang | Xiang Chen | Xiankai Wang | Bin Dong | Xiaohu Dai

Release characteristics of arsenic from sediments and its source or sink competition with phosphorus: A case of a great lake with grass-algae alternation

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Natural Science Foundation of Shanghai Municipality (23ZR1400700) | National Natural Science Foundation of China (52000024,41907335)

Authors: Shuhang Wang | Yongsheng Chang | Wei Huang | Dianhai Yang | Feifei Che

Rapid reduction of air pollution and short-term exposure risks in China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (42205178) | China Postdoctoral Science Foundation (2022M720459)

Authors: Hao Fan | Chuanfeng Zhao | Yikun Yang | Xingchuan Yang

Support electron inductive effect of Pd-Mn/Ni foam catalyst for robust electrocatalytic hydrodechlorination

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Chongqing Municipal Science and Technology Bureau (cstc2019jscx-gksb X0032) | Taishan Scholar Foundation of Shandong Province (tsqn201909065) | National Natural Science Foundation of China (22108306,22178388)

Authors: Junxi Li | Chao Feng | Chong Chen | Yuan Pan | Yunqi Liu

Research status and prospect of purification technology of sulfur-containing odor gas

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yuhan Long | Shunzheng Zhao | Xiaolong Tang | Qingjun Yu | Fengyu Gao | Jun Liu | Ya Wang | Yuansong Zhou | Honghong Yi

Environmental colloid behaviors of humic acid - Cadmium nanoparticles in aquatic environments

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Ruyi Zheng | Jian Zhu | Peng Liao | Dengjun Wang | Pan Wu | Wenjian Mao | Yuqin Zhang | Weiwei Wang

Carbonyl-amine condensation coupled ozonolysis of dipropylamine and styrene: Decay kinetics, reaction mechanism, secondary organic aerosol formation and cytotoxicity

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Guangdong Provincial Pearl River Talents Program (2017BT01Z032) | National Natural Science Foundation of China (42020104001,42177354) | National Key Research and Development Program of China (2019YFC0214402) | Basic and Applied Basic Research Foundation of Guangdong Province (2019B151502064)

Authors: Wanying Li | Jiangyao Chen | Qinhao Lin | Yuemeng Ji | Taicheng An

Chemical characteristics and sources apportionment of volatile organic compounds in the primary urban area of Shijiazhuang, North China Plain

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xiao Zhang | Junfeng Wang | Jiangwei Zhao | Junliang He | Yali Lei | Kai Meng | Rui Wei | Xue Zhang | Miaomiao Zhang | Shuangying Ni | Eleonora Aruffo

Development of a net ozone production rate detection system based on dual-channel cavity ring-down spectroscopy

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Jinzhao Tong | Renzhi Hu | Changjin Hu | Xiaoyan Liu | Haotian Cai | Chuan Lin | Liujun Zhong | Jiawei Wang | Pinhua Xie

Mn/S diatomic sites in C3N4 to enhance O2 activation for photocatalytic elimination of emerging pollutants

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Fundamental Research Fund of Shandong University (zy202102) | Key Technology Research and Development Program of Shandong Province (2021CXGC011202) | National Natural Science Foundation of China (22276110,22106088)

Authors: Chengji Sui | Zixuan Nie | Xiaobin Xie | Yifeng Wang | Lingshuai Kong | Shou-Qing Ni | Jinhua Zhan

Changes in source contributions to the oxidative potential of PM2.5 in urban Xiamen, China

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (41471390) | Science and Technology Program of Hunan Province (2023R1014002)

Authors: Jia-Min Li | Si-Min Zhao | Qi-Yu Miao | Shui-Ping Wu | Jie Zhang | James J. Schwab

Insights into the seasonal characteristics of single particle aerosols in Chengdu based on SPAMS

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Junke Zhang | Yunfei Su | Chunying Chen | Xinyi Fu | Yuhan Long | Xiaoxue Peng | Xiaojuan Huang | Gehui Wang | Wei Zhang

Effect of chlorination and ultraviolet on the adsorption of pefloxacin on polystyrene and polyvinyl chloride

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52170045) | Shanxi Scholarship Council of China (2023-054) | Applied Basic Research Project of Shanxi Province, China (20210302123121)

Authors: Yanan Li | Yaning Wu | Kai Guo | Weiqin Wu | Meijing Yao

A dopant-assisted iodide-adduct chemical ionization time-of-flight mass spectrometer based on VUV lamp photoionization for atmospheric low-molecular-weight organic acids analysis

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yonglei Zhang | Ruidong Liu | Mei Li | Yingzhe Guo | Jichuang Kong | Keyong Hou

Inhibition of jarosite heterogeneous crystallization on anglesite via in-situ formation of competitive substrate

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (22276218) | Natural Science Foundation of Hunan Province (2021JC0001) | National Key Research and Development Program of China (2022YFC3900200) | Foundation for Innovative Research Groups of the National Natural Science Foundation of China (52121004) | Science and Technology Program of Hunan Province (2021RC3013)

Authors: Jiahui Wu | Xu Yan | Feiping Zhao | Yong Ke | Haiying Wang | Wenchao Zhang | Qingwei Wang | Meiqing Shi | Liyuan Chai

Insight into the bimetallic structure sensibility of catalytic nitrate reduction over Pd-Cu nanocrystals

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2020M673351) | National Natural Science Foundation of China (51978098,52000146,52370100)

Authors: Zhiqiang Zhang | Wenhang Li | Cailin Zheng | Kunyu Chen | Heliang Pang | Wenxin Shi | Jinsuo Lu

Ce-doped TiO2 supported RuO2 as efficient catalysts for the oxidation of HCl to Cl2

JOURNAL ARTICLE published March 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Jiahui Liu | Fangyuan Dong | Yaqi Huang | Yanghe Fu | Xinqing Lu | Rui Ma | Fumin Zhang | Shuhua Wang | Weidong Zhu

Enhancing the photocatalytic efficiency by the molecular modification effect derived from pollutant adsorption on highly crystalline BiOBr

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yang Jin | Tongyin Liu | Yanpeng Mao | Fan Li | Chun Hu