Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 7913955 results
Sort by: relevance publication year

Degradation of bisphenol F by peroxymonosulfate activated with palladium-based catalysts

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21978137)

Authors: Xiaomei Zhou | Minghui Li | Jifei Hou | Jingya Sun | Shourong Zheng | Yingjun Chen | Qingxin Guan

Construction of bismuth based MOF for efficient removal of sodium diclofenac via adsorption and photocatalysis

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xiaohui He | Chun Chang | Liping Yang | Yanrong Cai | Qiong Wang

Pathways of inhibition of filamentous sludge bulking by slowly biodegradable organic compounds

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52270017)

Authors: Chundi Gao | Fan Yang | Zinan Tian | Diyao Sun | Weilin Liu | Yongzhen Peng

Impact of atmospheric O3 and NO2 on the secondary sulfates in real atmosphere

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Kai Shi | Xiaoli Mei | Chih-rung Chen | Chunqiong Liu

Associations of polycyclic aromatic hydrocarbons exposure with serum uric acid and hyperuricemia in US adults: The role of systemic inflammation

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (82241088) | Natural Science Foundation of Hubei Province (2022CFB813)

Authors: Yang Liu | Xuejie Ding | Linling Yu | Da Shi | Ruyi Liang | Wei Liu | Xuezan Huang | Xiuyu Cao | Min Zhou | Weihong Chen

Establish of air pollutants and greenhouse gases emission inventory and co-benefits of their reduction of transportation sector in Central China

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xinran Zhang | Shasha Yin | Xuan Lu | Yali Liu | Tiantian Wang | Binglin Zhang | Zhuo Li | Wenju Wang | Mengdi Kong | Keying Chen

A methodological framework for estimating ambient PM2.5 particulate matter concentrations in the UK

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: David Galán-Madruga | Parya Broomandi | Alfrendo Satyanaga | Ali Jahanbakhshi | Mehdi Bagheri | Aram Fathian | Rasoul Sarvestan | J. Cárdenas-Escudero | J.O. Cáceres | Prashant Kumar | Jong Ryeol Kim

Occurrence and potential risks of organophosphate esters in agricultural soils: A case study of Fuzhou City, Southeast China

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Tao Wang | Hong Zhang | Chong Huang | Yujie Ben | Hanlin Zhou | Hangting Guo | Yonghe Han | Yong Zhang | Ping Tong

Highly enhanced removal of Cr(VI) by nZVI in presence of myo-inositol hexakisphosphate: The depassivation performance and multiple electron transfer mechanisms

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2020YFC1806803) | National Natural Science Foundation of China (42030709,42377303)

Authors: Cheng Wang | Shuijing Zhou | Feng Jiang | Yupeng Yan | Xiaoming Wang | Hui Yin | Wenfeng Tan | Xionghan Feng

Comparing the benthic nitrogenase activity and diazotrophic community assembly of three large river-connected freshwater lakes in eastern China

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Linqi Tian | Ye Deng | Helong Jiang

Seasonal changes of chemodiversity along with microbial succession in a municipal wastewater treatment plant

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Nanning Science and Technology Base Project (20213121) | State Key Joint Laboratory of Environmental Simulation and Pollution Control (22Z02ESPCR) | Guangxi Key Research and Development Program (AB21196036)

Authors: Yunwei Cui | Junya Zhang | Luoyao Wen | Jibao Liu | Zhineng Hao | Chunzhong Wei | Yanbo Jiang | Yuansong Wei | Peihong Shen

UV-aging reduces the effects of biodegradable microplastics on soil sulfamethoxazole degradation and sul genes development

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xuecong Sun | Shaohua Tian | Lelan You | Xu Huang | Jian-Qiang Su

Proteomic insights from extracellular vesicles into the molecular mechanisms of health effects induced by Per- and polyfluoroalkyl substances

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yanping Li | Yadan Luo | Yang Liu | Na Li | Kai Huang | Lingxiangyu Li | Zhigang Li | Chao Han | Nali Zhu | Yawei Wang | Guibin Jiang

Source and variability of formaldehyde in the Fenwei Plain: An integrated multi-source satellite and emission inventory study

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Natural Science Foundation of Shaanxi Province (2023-JC-YB-259) | National Natural Science Foundation of China (41571062) | Fundamental Research Funds for the Central Universities (2021TS014)

Authors: Liang Li | Keqin Duan | Yuyao Wu | Junhua Yang | Ting Yang | Peihong Shi | Rong Chen

T-2 toxin induces cardiac fibrosis by causing metabolic disorders and up-regulating Sirt3/FoxO3α/MnSOD signaling pathway-mediated oxidative stress

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81872567)

Authors: Lichun Qiao | Xue Lin | Haobiao Liu | Rongqi Xiang | Jingming Zhan | Feidan Deng | Miaoye Bao | Huifang He | Xinyue Wen | Huan Deng | Xining Wang | Yujie He | Zhihao Yang | Jing Han

Reaction kinetics of CO2 capture into AMP/PZ/DME solid-liquid biphasic solvent

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xiaoyun Chen | Guohua Jing | Bihong Lv | Zuoming Zhou

Enhanced VOC emission with increased temperature contributes to the shift of O3-precursors relationship and optimal control strategy

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Fangqi Qu | Yuanjie Huang | Yemin Shen | Genqiang Zhong | Yan Xu | Lingling Jin | Hongtao Qian | Chun Xiong | Fei Zhang | Jiasi Shen | Bingye Xu | Xudong Tian | Zhengning Xu | Zhibin Wang

In situ growth of iron incorporated Ni3S2 nanosheet on nickel foam in mediating electron transfer to peroxymonosulfate for pollutant abatement

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Australian Research Council (DP230102406) | National Natural Science Foundation of China (21876039) | China Scholarship Council (202106695010)

Authors: Yunjin Yao | Zhongming Tao | Hongwei Hu | Lijie Zhang | Ziwei Ma | Yaoyao Wang | Shiyang Lin | Shaobin Wang

Amino-modified IONPs potentiates ferroptotic cell death due to the release of Fe ion in the lysosome

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (2021040) | National Natural Science Foundation of China (22076212,22222611)

Authors: Zijuan Qi | Xiaofeng Huang | Jiajun Jing | Wenya Feng | Ming Xu | Li Yan | Ming Gao | Sijin Liu | Xue-Feng Yu

Combination of electrochemical advanced oxidation and biotreatment for wastewater treatment and soil remediation

JOURNAL ARTICLE published April 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Wenqing Zeng | Bin Yao | Yaoyu Zhou | Jian Yang | Dan Zhi