Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 9 of 7980500 results
Sort by: relevance publication year

Research progress on secondary formation, photosensitive reaction mechanism and human health effects of chromophoric brown carbon

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (42020104001,42327806,42177354)

Authors: Baihang Chen | Jiangyao Chen | Guiying Li | Taicheng An

High potential in synergizing the reduction of dissolved organic carbon concentration and carbon dioxide emissions for submerged-vegetation-covered river networks

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Qingqian Li | Ruixia Liu | Zhangmu Jing | Yanjie Wei | Shengqiang Tu | Huibin Yu | Hongjie Gao | Peng Yuan

Current research status on the distribution and transport of micro(nano)plastics in hyporheic zones and groundwater

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (22036001,42342057,22236006)

Authors: Dongming Zhang | Qiqing Chen | Ting Xu | Daqiang Yin

Interannual succession of phytoplankton community in a canyon-shaped drinking water reservoir during the initial impoundment period: Taxonomic versus functional groups

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yi Hou | Ya Cheng | Kai Li | Meng Yang | Kangzhe Huang | Gang Ji | Ruikang Xue | Tinglin Huang | Gang Wen

High summer background O3 levels in the desert of northwest China

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xinbing Ren | Fang Wang | Bayi Wu | Shaoting Zhang | Lei Zhang | Xingjun Zhou | Yuanzhe Ren | Yongjing Ma | Feng Hao | Yongli Tian | Jinyuan Xin

Green disposal of waste smartphone protective film: Efficiency, mechanism, bench-scale test and secondary waste reutilization

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Jiangyao Chen | Shunyu Ding | Chenxu Gao | Canhui Chen | Taicheng An

Ingenious construction of a magnetic-recyclable photo-Fenton catalyst ZnFe2O4@MIL-88A(Fe) and its adsorption-degradation activity toward levofloxacin

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (22178325)

Authors: Xichen Mi | Tingwei Wang | Yitong Chen | Dan Cao | Na Ma | Wei Dai

Consumer products are important reservoirs and sources of organophosphate tri-esters and di-esters: Characteristics, mass inventory, and implication for waste management

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (U1906224) | National Key Research and Development Program of China (2020YFC1808201)

Authors: Jie Zhou | Chan Liang | Jinyun Li | Jiayi Gu | Amina Salamova | Liangying Liu

Strategies for efficient enrichment of anaerobic ammonia oxidizing bacteria in activated sludge

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Bin Tang | Jin Wang | Xingdong Gao | Zhihua Li

Impact of warming and nitrogen addition on soil greenhouse gas fluxes: A global perspective

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Hongze Ma | Xiaoyu Jia | Weiguang Chen | Jingyi Yang | Jin Liu | Xiaoshan Zhang | Ke Cui | Zhouping Shangguan | Weiming Yan

Influence of phytoplankton, bacteria and viruses on nutrient supply in tropical waters

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Zhi Yang Sim | Kwan Chien Goh | Nur Hanisah binte Sukarji | Feijian Mao | Yiliang He | Karina Yew-Hoong Gin

Arbuscular mycorrhizal fungi promote functional gene regulation of phosphorus cycling in rhizosphere microorganisms of Iris tectorum under Cr stress

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Sixi Zhu | Huan Mao | Suxia Sun | Xiuqin Yang | Wei Zhao | Luying Sheng | Zhongbing Chen

Health risks of rare earth elements exposure: Impact on mitochondrial DNA copy number and micronucleus frequency

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (U2004202,82273603,82003427)

Authors: Shiyi Hong | Yali Zhang | Qiaojian Zhang | Zekang Su | Guiping Hu | Li Wang | Shanfa Yu | Xiaojun Zhu | Guang Jia

Pilot-scale testing on catalytic hydrolysis of carbonyl sulfur combined with absorption-oxidation of H2S for blast furnace gas purification

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Hebei Provincial Key Research Projects (HG2021117) | National Natural Science Foundation of China (52370124) | Hebei Province Department of Science And Technology (21373702D) | National Key Research and Development Program of China (2023YFC3707003)

Authors: Yuting Lin | Yuran Li | Bin Wang | Jinglei Tian | Hongqiang Liu | Yiren Li | Zhicheng Xu | Qiang Cao | Tingyu Zhu

【預刊】(37卷)臺灣日治時期新竹地區之送養事件分析

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in 人文及社會科學集刊

Authors: 李俊豪 李俊豪

Spatial-temporal distribution and emission of urban scale air pollutants in Hefei based on Mobile-DOAS

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Zhidong Zhang | Pinhua Xie | Ang Li | Min Qin | Jin Xu | Zhaokun Hu | Xin Tian | Feng Hu | Yinsheng Lv | Jiangyi Zheng | Youtao Li

Atmospheric chemistry of trifluorodicarbonyls initiated by Cl atoms: Reactivity trends, mechanism, and acid formation yields

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Pedro L. Lugo | Vianni G. Straccia | Cynthia B. Rivela | Mariano A. Teruel | María B. Blanco

Kinetics of the reaction of OH radical with ethylfluoroacetate, ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, and butylfluoroacetate

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Pedro L. Lugo | Vianni Straccia | Mariano A. Teruel | María B. Blanco

Development of an automated photolysis rates prediction system based on machine learning

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Weijun Pan | Sunling Gong | Huabing Ke | Xin Li | Duohong Chen | Cheng Huang | Danlin Song

Source apportionment of black carbon using an advanced Aethalometer model in a typical industrial city of China

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2017YFC0212501,2017YFC0212503)

Authors: Xingxing Fan | Sihang Ye | Huang Zheng | Bin Han | Guotao Zhang | Zhensen Zheng | Xueyan Zhao | Shaofei Kong | Xiaoli Wang | Wen Yang