Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 7990496 results
Sort by: relevance publication year

Spatial-temporal distribution and emission of urban scale air pollutants in Hefei based on Mobile-DOAS

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Zhidong Zhang | Pinhua Xie | Ang Li | Min Qin | Jin Xu | Zhaokun Hu | Xin Tian | Feng Hu | Yinsheng Lv | Jiangyi Zheng | Youtao Li

Atmospheric chemistry of trifluorodicarbonyls initiated by Cl atoms: Reactivity trends, mechanism, and acid formation yields

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Pedro L. Lugo | Vianni G. Straccia | Cynthia B. Rivela | Mariano A. Teruel | María B. Blanco

Kinetics of the reaction of OH radical with ethylfluoroacetate, ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, and butylfluoroacetate

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Pedro L. Lugo | Vianni Straccia | Mariano A. Teruel | María B. Blanco

Development of an automated photolysis rates prediction system based on machine learning

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Weijun Pan | Sunling Gong | Huabing Ke | Xin Li | Duohong Chen | Cheng Huang | Danlin Song

Source apportionment of black carbon using an advanced Aethalometer model in a typical industrial city of China

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2017YFC0212501,2017YFC0212503)

Authors: Xingxing Fan | Sihang Ye | Huang Zheng | Bin Han | Guotao Zhang | Zhensen Zheng | Xueyan Zhao | Shaofei Kong | Xiaoli Wang | Wen Yang

Quantitative analysis of influencing factors to aerosol pH and its responses to PM2.5 and O3 pollution in a coastal city

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Ke Xu | Liqian Yin | Qiaoling Chen | Dan Liao | Xiaoting Ji | Keran Zhang | Yu Wu | Lingling Xu | Mengren Li | Xiaolong Fan | Fuwang Zhang | Zhi Huang | Jinsheng Chen | Youwei Hong

Nighttime reactions of a series of unsaturated alcohols with NO3•: Kinetics, products and mechanisms study

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Yanyong Xu | Shengrui Tong | Weiran Li | Meifang Chen | Lin Hu | Hailiang Zhang | Sufan Wang | Maofa Ge

Analyzing carbon emissions and influencing factors in Chengdu-Chongqing urban agglomeration counties

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Ji Zhang | Heng Lu | Wenfu Peng | Lindan Zhang

MAX-DOAS observations of pollutant distribution and transboundary transport in typical regions of China

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Hongmei Ren | Ang Li | Zhaokun Hu | Hairong Zhang | Jiangman Xu | Xinyan Yang | Jinji Ma | Shuai Wang

Impacts of emission reduction and meteorological conditions on air quality improvement from 2016 to 2020 in the Northeast Plain, China

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xueling Yang | Qiyuan Wang | Lang Liu | Jie Tian | Hailing Xie | Luyao Wang | Yue Cao | Steven Sai Hang Ho

Copper-catalyzed C–C bond cleavage coupling with C N bond formation toward mild synthesis of lignin-based benzonitriles

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Science and Technology Bureau of Jiaxing City (2021RT04) | National Key Research and Development Program of China (2023YFA1507902) | Dalian Institute of Chemical Physics (XDB17020100) | National Natural Science Foundation of China (21878288,21721004)

Authors: Qi Luo | Shenglong Tian | Qian Qiang | Fei song | Wentao Su | Haiyan He | Qingda An | Changzhi Li

Effect of Cu/HZSM-5 sorbents with different Si/Al ratios on the adsorption and oxidation performance of H2S

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Kaini Ma | Kai Li | Ping Ning | Jiayu Feng | Jiacheng Bao | Lei Shi | Xiangyu Wang | Xin Sun

Biogenic emission as a potential source of atmospheric aromatic hydrocarbons: Insights from a cyanobacterial bloom-occurring eutrophic lake

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Hua Fang | Ting Wu | Shutan Ma | Yuqing Miao | Xinming Wang

Selective activation of dioxygen to singlet oxygen over La-Si co-doped TiO2 microspheres for photocatalytic degradation of formaldehyde

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Shuaitao Li | Haodi Liu | Xun Hu | Yanfen Fang | Xiaofeng Cao | Qifeng Chen

Ferulic acid alleviates long-term avermectin-induced damage to the spleen of carp and restores its inflammatory response and oxidative balance

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Hanyu Wang | Shenye Feng | Enzhuang Pan | Xiaomeng Ji | Mengyuan Zhou | Shuai Zhang | Baoshi Xu | Huimiao Feng | Jilei Yin | Zibo Dong

Extraordinary synergy on 3D hierarchical porous Co-Cu nanocomposite for catalytic elimination of VOCs at low temperature and high space velocity

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Jinyan Xiao | Chi Zhang | Lei Yang | Shengwei Tang | Wenxiang Tang

Investigation of oxidative potential of fresh and O3-aging PM2.5 from various emission sources across urban and rural regions

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by National Natural Science Foundation of China (42305109) | Quzhou Municipal Science and Technology Bureau (2023K222)

Authors: Shuaishuai Ma | Dongsheng Cheng | Yingying Tang | Younuo Fan | Qiong Li | Chengxiang He | Zhiqing Zhao | Tianyou Xu

Study of spatiotemporal variation and annual emission of CH4 in Shaoxing Yangtze River Delta, China, Using a portable CH4 detector on the UAV

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Authors: Xiaobing Pang | Qianqian Shang | Lang Chen | Songhua Sun | Gaosheng Zhao | Zhentao Wu | Canming Zhao | Youhao Lu | Qianqian Sun | Yan Lyu | Baozhen Wang

Meteorological effects on sources and future projection of nitrogen deposition to lakes in China

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (51TGC202209) | Science, Technology and Innovation Commission of Shenzhen Municipality (KJYY20180206180737010,6020320003K)

Authors: Cheng Shi | Hao Guo | Xue Qiao | Jingsi Gao | Ying Chen | Hongliang Zhang

The influence mechanism of environmental factors on DGT adsorbing sulfonamides and the migration between water and sediment

JOURNAL ARTICLE published May 2025 in Journal of Environmental Sciences

Research funded by Chinese Academy of Sciences (2020KFJJ03) | National Natural Science Foundation of China (21976045,22076112)

Authors: Peng Zhang | Jingfeng Yan | Hao Ji | Linke Ge | Yanying Li