Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 91130 results
Sort by: relevance publication year

Microstructure modification of alumina prepared by water-stabilized plasma spraying method using Al-Cu-O reaction

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Fuhai Bao | Seiji Yamashita | Hajime Daki | Keita Nakagawa | Hideki Kita

Evolutions of microstructural defects in high-entropy carbide ceramics under ion irradiations at room temperature

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by Hunan Provincial Natural Science Foundation (2021JJ30002) | National Natural Science Foundation of China (11905057,52002124,12175059,11935004)

Authors: Molei Ding | Hui Zhang | Daohua Zhang | Xudong An | Jiulong Zhu | Fei Peng | Zhenggang Wu | Zijing Huang | Wangyu Hu | Tengfei Yang

Processing of ZrO2 strengthened and toughened WC matrix composites based on ML

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Jiayu Qin | Jiaqi Hui | Yingnan Zhou | Weiwei Dong | Yilan Luo | Shigen Zhu

Yb0.5Ca0.75Si7.5Al4.5O1.5N14.5 α-SiAlON ceramics: A hard material with low thermal conductivity

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2021YFB3702300) | National Natural Science Foundation of China (U20A20241)

Authors: Shijia Zhang | Jie Zhang | Fei Li | Songmo Du | Zhanglin Chen | Shuo Zhao | Dengke Zhao | Binbin Fan | Bohan Wang | Kexin Chen | Guanghua Liu

Ultrafast high-temperature sintering and densification of ZrC-based ceramics

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Bowen Zhang | Mengchen Hu | Fugang Zhong | Shengping Zhang | Zewei Yang | Xinchao Qiu | Jianbo Xu | Jun Ou-Yang | Yue Zhang | Benpeng Zhu | Xiaofei Yang | Shi Chen

Preparation high-performance SiC ceramic reinforced with 3D hybrid graphene oxide-carbon nanotube by direct ink writing and liquid silicon infiltration

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Haichao Xu | Yong Liu | Kan Wang

Two-step sintering technique of LATP ceramic electrolyte with enhanced key parameters

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Xieyu Xu | Xingxing Jiao | Diancheng Zhou | Ilya I. Yakovlev | Pavel V. Evdokimov | Yangyang Liu | Valentin S. Volkov | Evgeny A. Goodilin | Irina A. Veselova | Valery I. Putlayev | Olesya O. Kapitanova

Lowering pesticide use in vineyards over a 10-year period did not reduce yield or work intensity

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in European Journal of Agronomy

Authors: Esther Fouillet | Marie Gosme | Aurélie Metay | Bruno Rapidel | Clément Rigal | Nathalie Smits | Anne Merot

Ablation behavior of gradient ceramic-polymer composites in wind tunnel environment

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2022M710035) | National Natural Science Foundation of China (U22B6009,12302275)

Authors: Zhaocai Hu | Fan Yang | Bin Liu | Shixun Wang | Qun Wang | Geping Kuang | Weihua Xie | Songhe Meng

Machine learning prediction and experimental validation of magnetic properties of M-type hexagonal ferrites

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Shifan Lu | Yingli Liu | Qisheng Yin | Jianfeng Chen | Jian Wu | Jie Li | Pengjie Zhang | Zhicong Chen

Flash sintering of potassium-sodium niobate-based piezoceramics: Refining (micro)structure for properties enhancement

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by Agencia Estatal de Investigación (PID2020-114192RB-C41,TED2021-130957B-C51) | Comunidad de Madrid Consejeria de Educacion Ciencia y Universidades (IND2020/IND-17375) | Generalitat de Catalunya Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (2020 FISDU 00489)

Authors: Samuel López-Blanco | Fernando Rubio-Marcos | Andrea Barrón | Diego A. Ochoa | Jose E. García

Fabrication of highly conducting undoped ZnO ceramics by flash sintering

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by Beijing Municipal Natural Science Foundation (2222065) | Fundamental Research Funds for the Central Universities (FRF-TP-22-02C2) | National Natural Science Foundation of China (U21B2082)

Authors: Yihan Liang | Siqi Xiang | Xinfang Zhang

Wear of the ultrahard B4C–SiC–TiB2 ceramic composite in unlubricated sliding contact with ceramic counter-parts

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by Extremadura Government (IB20017)

Authors: Fernando Rodríguez-Rojas | Victor Zamora | Fernando Guiberteau | Angel L. Ortiz

Fast pressureless sintering of highly transparent AlON ceramics by reducing Y enrichment with nano-sized granular Y2O3 as additive

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Haoran Guo | Liya Ma | Yuqing Wang | Yingchun Shan | Xiaoguang Han | Jiangtao Li | Jiujun Xu

Effects of polymer-derived ZiC interlayer on mechanical properties and ablation performance of C/C-ZiC-ZrC-SiC composites prepared by RMI

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by Central South University (621022335) | National Natural Science Foundation of China (52102085,52072410)

Authors: Tonghui Wen | Qingbo Wen | Li Lu | Yalei Wang | Tianxing Jiang | Jinrun Hu | Yi Zeng | Xiang Xiong

Reactive deposition of CYSZ coatings using PS-PVD technology

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by University of Electronic Science and Technology of China (JCKYS2023607003-02)

Authors: Xin Li | Xin Wang | Shaopeng Niu | Chunming Deng | Xiaofeng Zhang

Visual hallucinations originating in the retinofugal pathway under clinical and psychedelic conditions

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in European Neuropsychopharmacology

Authors: Zeus Tipado | Kim P.C. Kuypers | Bettina Sorger | Johannes G. Ramaekers

A novel formation mechanism: One-step synthesis of high-purity MAX phase bulk via enlarged reaction depth

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Ang Xu | Ruoqi Wang | Zhangcan Yang | Heping Li | Jinping Suo

Polymer-derived Biosilicate-C composite foams: In-vitro bioactivity, biocompatibility and antibacterial activity

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Research funded by JECS Trust (APVV-19-0010,SAS-MOST JRP 2018/02) | H2020 Spreading Excellence and Widening Participation (739566)

Authors: Fulden Dogrul | Qaisar Nawaz | Hamada Elsayed | Liliana Liverani | Dušan Galusek | Enrico Bernardo | Aldo R. Boccaccini

Enhanced efficiency and thermal performance of multistage gradient doping Ce:YAG transparent ceramics for laser lighting

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Journal of the European Ceramic Society

Authors: Cong Wei | Jian Kang | Cen Shao | Pengfei Sang | Tianyuan Zhou | Mingzhou Li | Fan Qiu | Baolin Jiang | Rongyu Xu | Wieslaw Strek | Hao Chen | Zhiru Ren | Le Zhang