Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 3341 results
Sort by: relevance publication year

A high-linear PLL-based FMCW frequency synthesizer with 42-kHz rms FM error and 1.2-GHz chirp bandwidth

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Zitong Zhang | Yuri Lu | Xiaoyuan Wu | Hao Deng | Chunqi Shi | Leilei Huang | Jinghong Chen | Runxi Zhang

Silicon monolithic wavelength selective switch utilizing arrayed waveguide gratings and Bragg grating filters

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Yuki Moriya | Yuta Yagi | Yuta Mizoguchi | Hiroyuki Tsuda

A novel crosstalk based dynamic camouflage technique for preventing reverse engineering

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Guotao Zhan | Dandan Zheng | Kai Huang

Design of electronic readout system for resistive anode based on FPGA

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Yuchao Song | Wenwen Zhang | Jinkun Zheng | Yang Yang | Yonglin Bai | Anpeng La | Jinyao Duan

Design of the transceiver for a new type HF/VHF ionospheric sounding system

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Hao Li | Guobin Yang | Chunhua Jiang | Tongxin Liu | Chongzhe Lao

UnionMixup and max-min-saliency mixup for mixed-type defect recognition of wafer bin maps

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Qingqing Yu

A novel high frequency isolated dual-transformer LCL-type resonant AC/DC converter to minimize total loss over whole load range

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Shengzhi Zhou | Jiahua Tang | Qianyu Zeng

Tracking accelerator based on RISC-V custom instructions for GNSS receiver

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Shaohao Wang | Xiangjie Ding | Ying Yang

Effect of annealing residual stress on mobility of TSV vertical switch

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Fengjuan Wang | Jiashuo Ren | Xiangkun Yin | Ningmei Yu | Yuan Yang | Kai Jing | Qian Li

A neural network-based DPD coefficient determination for PA linearization in 5G and beyond-5G mmWave systems

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Aravind Tharayil Narayanan | Ludovico Minati | Aran Hagihara | Jun Kobayashi | Toshihiro Shimura | Yoichi Kawano | Parthojit Chakraborty | Jim Bartels | Korkut Kaan Tokgöz | Shiro Dosho | Toshihide Suzuki | Hiroyuki Ito

かんじんなことは目に見えない

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2024 in IEICE INFORMATION AND SYSTEMS SOCIETY JOURNAL

Authors: 善久 井尻

29th Asia and South Pacific Design Automation Conference

JOURNAL ARTICLE published 1 April 2024 in IEICE ESS Fundamentals Review

Authors: 準 塩見

A 16-µW 10-kHz BW incremental <i>ΔΣ</i> ADC with automatic EDO canceling for implantable neural recording

JOURNAL ARTICLE published 10 February 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Xiangwei Zhang | Wenhao Liu | Han Yang | Ying Hou | Xiaosong Wang | Yu Liu

A 4.3-5.6GHz ultra-wideband 10-W GaN Doherty power amplifier with enhanced load modulation bandwidth extension technique

JOURNAL ARTICLE published 10 February 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Lin Yang | Ruilong Gao | Lu Cui | Yanchen Guo | Ming Zhang | Baozhu Wang | Xiuqing Zhang | Xiaojun Wang | Lei Duan

古くて新しいコンピュータビジョン

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in IEICE INFORMATION AND SYSTEMS SOCIETY JOURNAL

Authors: 洋一 佐藤

Throughput maximization-based AP clustering methods in downlink cell-free MIMO under partial CSI condition

JOURNAL ARTICLE published 2024 in IEICE Transactions on Communications

Authors: Daisuke Ishii | Takanori Hara | Kenichi Higuchi

10-Gbit/s Data Transmission using 120-GHz-Band Contactless Communication with SRR Integrated Glass Substrate

JOURNAL ARTICLE published 2024 in IEICE Transactions on Electronics

Authors: Tomohiro Kumaki | Akihiko Hirata | Tubasa Saijo | Yuma Kawamoto | Tadao Nagatsuma | Osamu Kagaya

Sum rate maximization for multiuser full-duplex wireless powered communication networks

JOURNAL ARTICLE published 2024 in IEICE Transactions on Communications

Authors: Keigo Hirashima | Teruyuki Miyajima

A 10-bit 40 MS/s SAR ADC With a Low-Noise Low-Offset Dynamic Comparator and a High-Linearity Sampling Switch

JOURNAL ARTICLE published 2024 in IEICE Electronics Express

Authors: Yulei Wang | Dandan Zheng | Xiubin Jiang | Kai Huang

VMD-informer-DCC for photovoltaic power prediction

JOURNAL ARTICLE published 2024 in IEICE Transactions on Communications

Authors: Yun Wu | Xingyu Pan | Jieming Yang