Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Primary-progressive multiple sclerosis in Russia: a medical-sociological study involving patients and neurologists

Journal Article published 2018 in Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova volume 118 issue 8 on page 40

Authors: Ya. V. Vlasov, M. V. Churakov, M. A. Kurapov, T. N. Gromova, E. V. Popova, O. V. Boyko, N. N. Spirin, S. A. Sivertseva, G. N. Belskaya, N. A. Malkova, F. A. Habirov, T. I. Haybullin, S. V. Kotov, I. V. Greshnova, E. I. Ivashinenkova, M. A. Bakalova, I. A. Yampolskaya-gosteva, A. N. Boyko