Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 3795 results
Sort by: relevance publication year

Journal Article published Apr 1991 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 188 issue 1 on pages 1 to 10

Authors: Dan Donescu, Dan Anghel, Kristiana Gosa, Marieta Balcan

Journal Article published Feb 1990 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 175 issue 1 on pages 1 to 11

Authors: Dan Donescu, Dan Florin Anghel, Marieta Balcan

Ultrasoft gelatin aerogels for oil contaminant removal

Journal Article published 2016 in J. Mater. Chem. A volume 4 issue 24 on pages 9381 to 9389

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51320105011, 51421061)

Authors: Juan Wang, Dan Zhao, Ke Shang, Yu-Tao Wang, Dan-Dan Ye, A.-Hui Kang, Wang Liao, Yu-Zhong Wang

High–performance ZnO nanosheets/nanocrystalline aggregates composite photoanode film in dye–sensitized solar cells

Journal Article published Nov 2017 in Materials Letters

Authors: Yan–Xiang Wang, Zhi–Chao Shen, DanDan Huang, Zhi–Sheng Yang

Simulation of the motility of filaments on surfaces functionalised with molecular motors

Journal Article published Apr 2004 in Current Applied Physics volume 4 issue 2-4 on pages 316 to 319

Authors: Dan V Nicolau, Dan V Nicolau

Mesoporous amorphous MnO2 as electrode material for supercapacitor

Journal Article published 10 Jan 2007 in Journal of Solid State Electrochemistry volume 11 issue 8 on pages 1101 to 1107

Authors: Mao-Wen Xu, Dan-Dan Zhao, Shu-Juan Bao, Hu-Lin Li

The Control of an Impacting Flexible Link Using Fuzzy Logic Strategy

Journal Article published May 1998 in Journal of Vibration and Control volume 4 issue 3 on pages 325 to 341

Authors: Dan Boghiu, Dan B. Marghitu

Mesoporous indium oxide synthesized via a nanocasting route

Journal Article published Aug 2008 in Materials Letters volume 62 issue 23 on pages 3868 to 3871

Authors: Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Nailiang Yang, Jianxi Yao, Chaojian Xing, Dan Wang, Xiaotian Li

Themed issue on nanoparticles in biology

Journal Article published 2013 in Journal of Materials Chemistry B volume 1 issue 39 on page 5174

Authors: Dan Peer, Nathan Gianneschi, Dan Luo

Direct hydrothermal synthesis of single-crystalline hematite nanorods assisted by 1,2-propanediamine

Journal Article published 27 May 2009 in Nanotechnology volume 20 issue 24 on page 245603

Authors: Zhenmin Li, Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Chaojian Xing, Dan Wang