Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4760 results
Sort by: relevance publication year

Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI): Suatu Isu Berulang

Journal Article published 1 Sep 2010 in Jurnal Teknologi volume 53 issue 1

Authors: Tuah Ishak, Mohini Mohamed

Profil Dan Keselarasan Kerjaya Di Dalam Dunia Pekerjaan Maskulin Dan Feminin Di Daerah Petaling

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Noraini Ismail, Sidek Mohd Noah

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja dan Hubungannya dengan Tekanan Kerja dan Kepuasan Kerja

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Ishak Mad Shah, Lai Lee Ching

Hubungan antara Nilai Kerja dan Faktor Demografi Guru Pelatih

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Zakaria Kasa

Asimilasi Dan Disimilasi Dalam Bahasa Arab

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Zaki Abd. Rahman

OPTIMASI SUHU DAN WAKTU STERILISASI PADA KUALITAS SUSU SEGAR DI KABUPATEN BOYOLALI

Journal Article published 21 Jun 2017 in Jurnal Teknologi volume 9 issue 2 on page 97

Authors: Tri Yuni Hendrawati, Suratmin Utomo

ANALISA DAN OPTIMASI SISTEM PLTGU BIOMASSA GAS METAN DENGAN DAYA 20 MW

Journal Article published 21 Jun 2017 in Jurnal Teknologi volume 9 issue 2 on page 65

Authors: Istianto Budhi Rahardja, Wibowo Paryatmo

ANGKA LEMPENG TOTAL (ALT), ANGKA PALING MUNGKIN (APM) DAN TOTAL KAPANG KHAMIR SEBAGAI METODE ANALISIS SEDERHANA UNTUK MENENTUKAN STANDAR MIKROBIOLOGI PANGAN OLAHAN POSDAYA

Journal Article published 31 Jul 2016 in Jurnal Teknologi volume 8 issue 2 on page 77

Authors: Yoni Atma

PENGEMBANGAN APLIKASI DATA MINING DENGAN ALGORITMA C4.5 DAN APRIORI DI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMATIKA UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA

Journal Article published 3 Jan 2017 in Jurnal Teknologi volume 9 issue 1 on page 31

Authors: Yasmiati Yasmiati, Wahyudi Wahyudi, Andi Susilo

USULAN PERBAIKAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KAWASAN INDUSTRI DI KARAWANG

Journal Article published 3 Jan 2017 in Jurnal Teknologi volume 9 issue 1 on page 49

Authors: Haryadi Wibowo

Penilaian Ciri Fisiokimia, Mutu Memasak dan Komposisi Zat Pemakanan Beras MR 283 dan MR 284

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Rosniyana Ahmad, Amiruddin Mokhtar, Elixon Sunian

Gerak Balas MR 269 dan MR 278 terhadap Baja N dan K pada Tanah Lanar Laut

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Shajarutulwardah Mohd Yusob, Ismail Che Haron, Nurul Nahar Esa

Kesan Percambahan dan Rawatan Haba terhadap Gamma Amino Butyric Acid (GABA) dan Asid Amino dalam Beras Perang Cambah Varieti MR 219

Journal Article published 9 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Zuwariah Ishak, Hasri Hassan, Siti Adira Mohd Zaidun

Model Perkongsian Pengetahuan dalam Organisasi Sektor Swasta di Malaysia dan Hubungannya dengan Inovasi dan Prestasi Organisasi

Journal Article published 10 Sep 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 1

Authors: Noorazah Md. Noor, Juhana Salim

Perbandingan Pola Pembelajaran Kontekstual dan Tahap Pemahaman Konsep Sains Pelajar Sekolah Menengah Rendah di Malaysia dan Singapura

Journal Article published 19 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 2

Authors: Low Kee Sun, Lay Yoon Fah

Perbezaan Upah Mengikut Jantina dan Diskriminasi Majikan dalam Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Journal Article published 11 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 1

Authors: Rahmah Ismail, Zulkifly Osman, Syazwani A. Malek

Kedudukan Joint-Tenancy dan Kepentingannya dalam Pemilikan Rumah Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Sivil di Singapura

Journal Article published 28 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 65 issue 1

Authors: Suhaimi Mustar, Nasrul Hisyam Nor Muhamad

Tahap Pengetahuan dan Minat Remaja Terhadap Seni Barzanji dan Marhaban: Kajian di Kalangan Pelajar SMKA Negeri Johor

Journal Article published 26 Dec 2013 in Jurnal Teknologi volume 66 issue 1

Authors: Abdul Basit Samat @ Darawi, Siti Rugayah Tibek, Razali Muhamat@Kawangit

Persepsi Pelajar Perempuan Terhadap Program Dan Profesion Dalam Bidang Kejuruteraan: Kajian Kes Di Malaysia Dan Jepun

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Balamuralithara Balakrishnan, Foon Siang Low, Mohamed Nor Azhari Azman