Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 1743 results
Sort by: relevance publication year

Journal Article published Feb 1990 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 175 issue 1 on pages 1 to 11

Authors: Dan Donescu, Dan Florin Anghel, Marieta Balcan

Journal Article published Apr 1991 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 188 issue 1 on pages 1 to 10

Authors: Dan Donescu, Dan Anghel, Kristiana Gosa, Marieta Balcan

Snail-based nanofibers

Journal Article published Jun 2018 in Materials Letters volume 220 on pages 5 to 7

Authors: Dan-Ni Yu, Dan Tian, Ji-Huan He

Hydroquinone-modified Mesoporous Carbon Nanospheres with Excellent Capacitive Performance

Journal Article published 2018 in Journal of Inorganic Materials volume 33 issue 1 on page 48

Authors: GAO Xiu-Li, WANG Dan-Dan, LI Shuo, XING Wei, YAN Zi-Feng

Closure to “Condition Prediction of Deteriorating Concrete Bridges Using Bayesian Updating” by Michael P. Enright and Dan M. Frangopol

Journal Article published 2001 in Journal of Structural Engineering volume 127 issue 5 on page 595

Authors: Michael P. Enright, Dan M. Frangopol

Mesoporous indium oxide synthesized via a nanocasting route

Journal Article published Aug 2008 in Materials Letters volume 62 issue 23 on pages 3868 to 3871

Authors: Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Nailiang Yang, Jianxi Yao, Chaojian Xing, Dan Wang, Xiaotian Li

Mesoporous amorphous MnO2 as electrode material for supercapacitor

Journal Article published 10 Jan 2007 in Journal of Solid State Electrochemistry volume 11 issue 8 on pages 1101 to 1107

Authors: Mao-Wen Xu, Dan-Dan Zhao, Shu-Juan Bao, Hu-Lin Li

Syntheses, crystal and electronic structures of two new lead indium phosphates: Pb2In4P6O23 and Pb2InP3O11

Journal Article published Nov 2009 in Solid State Sciences volume 11 issue 11 on pages 2008 to 2015

Authors: Wei-Long Zhang, Hao Zhang, Zhi Xie, Song-Ling Yang, Dan Zhao, Chang-Zhen He, Wen-Dan Cheng

Tb-containing metal-organic gel with high stability for visual sensing of nitrite

Journal Article published Jan 2018 in Materials Letters volume 211 on pages 157 to 160

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21575117)

Authors: Dan Yuan, Yi Dan Zhang, Zhong Wei Jiang, Zhe Wei Peng, Cheng Zhi Huang, Yuan Fang Li

MnO2/graphene/nickel foam composite as high performance supercapacitor electrode via a facile electrochemical deposition strategy

Journal Article published Jun 2012 in Materials Letters volume 76 on pages 127 to 130

Authors: Yong-Qing Zhao, Dan-Dan Zhao, Peng-Yi Tang, Yin-Mei Wang, Cai-Ling Xu, Hu-Lin Li