Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 588 results
Sort by: relevance publication year

Chemoselective hydrogenation of nitroarenes catalyzed by cellulose-supported Pd NPs

Journal Article published Jan 2018 in Catalysis Communications volume 103 on pages 47 to 50

Research funded by Nature Science Foundation of Jiangsu Province (BK 20140776) | National Natural Science Foundation of China (21402093, 21476116) | China Postdoctoral Science Foundation (2015 M571761, 2016 T90465)

Authors: Dan-dan Li, Jia-wei Zhang, Chun Cai

9,10-Dihydrophenanthrene derivatives and one 1,4-anthraquinone firstly isolated from Dioscorea zingiberensis C. H. Wright and their biological activities

Journal Article published Mar 2016 in Fitoterapia volume 109 on pages 20 to 24

Research funded by National Natural Science Foundation of China (8143078) | China Postdoctoral Science Foundation (2013M530402)

Authors: Dan Du, Rui Zhang, Zhihua Xing, Yuyan Liang, Shengfu Li, Tao Jin, Qing Xia, Dan Long, Guang Xin, Guangzhi Wang, Wen Huang

Upstream regulators of apoptosis mediates methionine-induced changes of lipid metabolism

Journal Article published Nov 2018 in Cellular Signalling volume 51 on pages 176 to 190

Research funded by Fundamental Research Funds for the Central Universities, China (2662018PY089) | China Postdoctoral Science Foundation (2016M602326)

Authors: Yu-Feng Song, Yan Gao, Christer Hogstrand, Dan-Dan Li, Ya-Xiong Pan, Zhi Luo

Pd-Ni bimetallic nanoparticles supported on active carbon as an efficient catalyst for hydrodeoxygenation of aldehydes

Journal Article published Jan 2019 in Applied Catalysis A: General volume 569 on pages 190 to 195

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2015M571761, 2016T90465)

Authors: Jia-wei Zhang, Kang-kang Sun, Dan-dan Li, Tao Deng, Guo-ping Lu, Chun Cai

Quantitative Assessment of Tumor Cell Proliferation in Brain Gliomas with Dynamic Contrast-Enhanced MRI

Journal Article published Nov 2018 in Academic Radiology

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2014M551641)

Authors: Jia Shen Jiang, Ye Hua, Xue Jun Zhou, Dan Dan Shen, Jin Long Shi, Min Ge, Qi Nan Geng, Zhong Zheng Jia

Pd-Ni BMNPs Encapsulated in UiO-66 as an Efficient Catalyst for the Activation of “Inert” C−O Bonds

Journal Article published 13 Aug 2018 in ChemCatChem volume 10 issue 19 on pages 4258 to 4263

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2015 M571761, 2016T90465)

Authors: Jia-Wei Zhang, Dan-Dan Li, Guo-Ping Lu, Tao Deng, Chun Cai

Reversible Dehydrogenation and Hydrogenation of N-Heterocycles Catalyzed by Bimetallic Nanoparticles Encapsulated in MIL-100(Fe)

Journal Article published 5 Oct 2018 in ChemCatChem volume 10 issue 21 on pages 4966 to 4972

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2015 M571761, 2016T90465) | Priority Academic Program | Jiangsu Higher Education Institution

Authors: Jia-Wei Zhang, Dan-Dan Li, Guo-Ping Lu, Tao Deng, Chun Cai

Highly efficient quantum-dot light emitting diodes with sol-gel ZnO electron contact

Journal Article published 1 Jun 2017 in Optical Materials Express volume 7 issue 7 on page 2161

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (7131702314, 7131704315) | National Natural Science Foundation of China (No. 61575134)

Authors: Yue-Qi Liu, Dan-Dan Zhang, Huai-Xin Wei, Qing-Dong Ou, Yan-Qing Li, Jian-Xin Tang

Extracts of Coleus forskohlii relieves cough and asthma symptoms via modulating inflammation and the extracellular matrix

Journal Article published 5 Dec 2018 in Journal of Cellular Biochemistry

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2016M592320) | Hubei Provincial Natural Science Foundation of China (2018CFB657)

Authors: Chaozhi Ma, Liyuan Zou, Yu Xia, Yijun Tu, Daquan Xue, Yanfang Yang, Dan Liu, Yanwen Liu, Hezhen Wu, Hanxiong Dan, Pengtao You

Temperature effect on femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy of glass sample

Journal Article published Jan 2017 in Physics of Plasmas volume 24 issue 1 on page 013301

Research funded by 973 Program (2013CB922200) | National Natural Science Foundation of China (11674128, 11474129, 11504129) | China Postdoctoral Science Foundation (2014M551169)

Authors: Ying Wang, Anmin Chen, Yuanfei Jiang, Laizhi Sui, Xiaowei Wang, Dan Zhang, Dan Tian, Suyu Li, Mingxing Jin