Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 310 results
Sort by: relevance publication year

Fast frame scanning camera system for light-sheet microscopy

Journal Article published 6 Oct 2015 in Applied Optics volume 54 issue 29 on page 8632

Research funded by National Natural Science Foundation of China (61275191, 81427802) | Chinese Academy of Sciences (Hundreds Talents Project)

Authors: Di Wu, Xing Zhou, Baoli Yao, Runze Li, Yanlong Yang, Tong Peng, Ming Lei, Dan Dan, Tong Ye

Significant Production of Secondary Organic Aerosol from Emissions of Heated Cooking Oils

Journal Article published 14 Dec 2017 in Environmental Science & Technology Letters volume 5 issue 1 on pages 32 to 37

Research funded by City University of Hong Kong (SGP 9380078) | National Natural Science Foundation of China (41675117) | Chinese Academy of Sciences (XDB05010200)

Authors: Tengyu Liu, Zhaoyi Wang, Dan Dan Huang, Xinming Wang, Chak K. Chan

Analysis of the rumen bacteria and methanogenic archaea of yak (Bos grunniens) steers grazing on the Qinghai-Tibetan Plateau

Journal Article published Jun 2016 in Livestock Science volume 188 on pages 61 to 71

Research funded by Chinese Academy of Sciences | National Natural Science Foundation of China (No. 41201205, 31300417, No. 2015TD0026)

Authors: Dan Xue, Huai Chen, Fang Chen, Yixin He, Chuan Zhao, Dan Zhu, Lile Zeng, Wei Li

Global DNA 5-Hydroxymethylcytosine and 5-Formylcytosine Contents Are Decreased in the Early Stage of Hepatocellular Carcinoma

Journal Article published 17 Dec 2018 in Hepatology volume 69 issue 1 on pages 196 to 208

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81521091, 91743201) | Ministry of Education (2017ZZ01007, XDB14030200, 2018ZX10723204) | Chinese Academy of Sciences

Authors: Jiao Liu, Jinhua Jiang, Jiezhen Mo, Dan Liu, Dan Cao, Hailin Wang, Yufei He, Hongyang Wang

Sequential Templating Approach: A Groundbreaking Strategy to Create Hollow Multishelled Structures

Journal Article published 10 Oct 2018 in Advanced Materials on page 1802874

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21590795, 51661165013, 51702321) | Chinese Academy of Sciences (YZ201623) | Queensland-Chinese Academy of Sciences Collaborative Science Fund (122111KYSB20170001) | Chinese Academy of Sciences (CAS) Interdisciplinary Innovation Team

Authors: Dan Mao, Jiawei Wan, Jiangyan Wang, Dan Wang

Time-dependent shifts in populations and activity of bacterial and archaeal ammonia oxidizers in response to liming in acidic soils

Journal Article published Sep 2017 in Soil Biology and Biochemistry volume 112 on pages 77 to 89

Research funded by National Natural Science Foundation of China (41322007, 41171217) | Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (2012031) | Chinese Academy of Sciences | Austrian Science Fund (P25369)

Authors: Miao-Miao Zhang, Ricardo J.E. Alves, Dan-Dan Zhang, Li-Li Han, Ji-Zheng He, Li-Mei Zhang

Comparative study of the immunoprotective effect of two DNA vaccines against grass carp reovirus

Journal Article published Apr 2018 in Fish & Shellfish Immunology volume 75 on pages 66 to 73

Research funded by National Basic Research Program of China (2014CB138601) | Chinese Academy of Sciences (XDA08010207)

Authors: Dan-Dan Chen, Yuan-Yuan Yao, Zheng-Wei Cui, Xiang-Yang Zhang, Kai-Song Peng, Xia Guo, Biao Wang, Yuan-Yuan Zhou, Shun Li, Nan Wu, Yong-An Zhang

A Novel Aspartic Protease with HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitory Activity from Fresh Fruiting Bodies of the Wild MushroomXylaria hypoxylon

Journal Article published 2012 in Journal of Biomedicine and Biotechnology volume 2012 on pages 1 to 8

Research funded by Chinese Academy of Sciences (2010CB732202, 2012BAD14B09)

Authors: Qing-Xiu Hu, Guo-Qing Zhang, Rui-Ying Zhang, Dan-Dan Hu, He-Xiang Wang, Tzi Bun Ng

Assessment of flavonoids and volatile compounds in tea infusions of water lily flowers and their antioxidant activities

Journal Article published Nov 2015 in Food Chemistry volume 187 on pages 20 to 28

Research funded by Chinese Academy of Sciences (KFJ-1W-NO1-16) | National High Technology Research and Development Program of China (2011AA10020702)

Authors: Dan-Dan Yin, Ru-Yu Yuan, Qian Wu, Shan-Shan Li, Shuai Shao, Yan-Jun Xu, Xiang-Hong Hao, Liang-Sheng Wang

Prolyl hydroxylase domain protein 3 targets Pax2 for destruction

Journal Article published Jun 2011 in Biochemical and Biophysical Research Communications volume 409 issue 2 on pages 315 to 320

Research funded by Chinese Ministry of Science and Technology (2007BAC27B02, 2007CB947100) | National Natural Science Foundation of China (30870524) | Chinese Academy of Sciences (KSCX2-YW-R-114)

Authors: Bing Yan, Shi Jiao, Hai-sheng Zhang, Dan-dan Lv, Jing Xue, Li Fan, Guo-hao Wu, Jing Fang

Hollow Multishelled Structure of Heterogeneous Co3 O4 -CeO2− x Nanocomposite for CO Catalytic Oxidation

Journal Article published 18 Jan 2019 in Advanced Functional Materials on page 1806588

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2016YFB0600903) | National Natural Science Foundation of China (51472025, 51572261, 21671016, 51872024, 21590795,, 51772294, 2017070) | Chinese Academy of Sciences (YZ201623, 122111KYSB20170001)

Authors: Huan Wang, Dan Mao, Jian Qi, Qinghua Zhang, Xiaohong Ma, Shuyan Song, Lin Gu, Ranbo Yu, Dan Wang

The P Protein of Spring Viremia of Carp Virus Negatively Regulates the Fish Interferon Response by Inhibiting the Kinase Activity of TANK-Binding Kinase 1

Journal Article published 21 Sep 2016 in Journal of Virology volume 90 issue 23 on pages 10728 to 10737

Research funded by National Basic Research Program of China (2014CB138601) | National Natural Science Foundation of China (31502200) | Chinese Academy of Sciences (Y65E01-1-501)

Authors: Shun Li, Long-Feng Lu, Zhao-Xi Wang, Xiao-Bing Lu, Dan-Dan Chen, Pin Nie, Yong-An Zhang

Editors: B. Williams

Spermatogenic Cell-Specific Gene Mutation in Mice via CRISPR-Cas9

Journal Article published May 2016 in Journal of Genetics and Genomics volume 43 issue 5 on pages 289 to 296

Research funded by Ministry of Science and Technology of China (2014CB964803, 2015AA020307) | National Natural Science Foundation of China (91319310, 31225017, 31530048) | Chinese Academy of Sciences (XDA01010403)

Authors: Meizhu Bai, Dan Liang, Yinghua Wang, Qing Li, Yuxuan Wu, Jinsong Li

An Energy-Efficient Collaborative Target Tracking Framework in Distributed Wireless Sensor Networks

Journal Article published Jan 2014 in International Journal of Distributed Sensor Networks volume 10 issue 7 on page 396109

Research funded by Chinese Academy of Sciences (12DZ2293200, XDA06020300)

Authors: Lin Shang, Kang Zhao, Zhengguo Cai, Dan Gao, Maolin Hu

Absorption of Hazardous Pollutants by a Medicinal FernBlechnum orientaleL.

Journal Article published 2013 in BioMed Research International volume 2013 on pages 1 to 6

Research funded by Chinese Academy of Sciences (KSCX2-EW-J-28, 31170427, 2010KJCX014)

Authors: Xiao-min Zhu, Yuan-wen Kuang, Dan Xi, Jiong Li, Fa-guo Wang

The chronic effects of lignin-derived bisphenol and bisphenol A in Japanese medaka Oryzias latipes

Journal Article published Jan 2016 in Aquatic Toxicology volume 170 on pages 199 to 207

Research funded by National Natural Science Foundation of China (31270549, 31270637) | Chinese Academy of Sciences

Authors: Dan Li, Qin Chen, Jinling Cao, Hongxing Chen, Lixia Li, Nina Cedergreen, Haibo Xie, Lingtian Xie

Chiral ligand exchange capillary electrochromatography with dual ligands for enantioseparation of D,L-amino acids

Journal Article published Mar 2019 in Talanta volume 194 on pages 430 to 436

Research funded by National Natural ScienceFoundation of China (21575144, 21475137, 21874138, 21727809, 21635008, 21621062) | Chinese Academy of Sciences (QYZDJ-SSW-SLH034)

Authors: Wenya Feng, Juan Qiao, Dan Li, Li Qi

Chemoproteomics Reveals the Antiproliferative Potential of Parkinson’s Disease Kinase Inhibitor LRRK2-IN-1 by Targeting PCNA Protein

Journal Article published 11 Jul 2018 in Molecular Pharmaceutics volume 15 issue 8 on pages 3252 to 3259

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21502206, 21572243) | Chinese Academy of Sciences (XDPB0402)

Authors: Weichao Li, Yiqing Zhou, Guanghui Tang, Nai-Kei Wong, Mengquan Yang, Dan Tan, Youli Xiao

A remarkable phosphorescent sensor for acid–base vapours based on an AIPE-active Ir(iii) complex

Journal Article published 2019 in Dalton Transactions

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51473028) | State Key Laboratory of Polymer Physics and Chemistry | Changchun Institute of Applied Chemistry | Chinese Academy of Sciences

Authors: Dan Li, Guangfu Li, Weilong Che, Dongxia Zhu, Zhongmin Su

Dam Effect on Soil Nutrients and Potentially Toxic Metals in a Reservoir Riparian Zone

Journal Article published 24 Oct 2018 in CLEAN - Soil, Air, Water volume 47 issue 1 on page 1700497

Research funded by Chinese Academy of Sciences (KZCX2-XB3-09)

Authors: Aiying Zhang, Will Cornwell, Zhaojia Li, Gaoming Xiong, Dan Yang, Zongqiang Xie