Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 5787 results
Sort by: relevance publication year

Journal Article published 1998 in Catalysis Letters volume 53 issue 1/2 on pages 3 to 6

Authors: Dan Fărcaşiu, Dan Hâncu

syn- and Enantioselective Henry Reactions of Aliphatic Aldehydes and Application to the Synthesis of Safingol

Journal Article published 4 Nov 2013 in Chemistry - A European Journal volume 19 issue 49 on pages 16541 to 16544

Authors: Dan-Dan Qin, Wen Yu, Jie-Dan Zhou, Yan-Cheng Zhang, Yuan-Ping Ruan, Zhao-Hui Zhou, Hong-Bin Chen

The effects of sodium fluoride as the electrolyte additive on the electrochemical performances of magnesium–8lithium–0.5zinc electrode in sodium chloride solution

Journal Article published 5 Nov 2014 in RSC Adv. volume 4 issue 108 on pages 63182 to 63188

Authors: Yan-Zhuo Lv, Dan-Dan Tang, Dan Xu, Yan-Zhang Jin, Zhen-Bo Wang, Yan-Feng Li, Li Wang, Jing Feng, Yue-Ming Ren, Dian-Xue Cao

Acetylation of Beclin 1 inhibits autophagosome maturation and promotes tumour growth

Journal Article published 26 May 2015 in Nature Communications volume 6 on page 7215

Authors: Ting Sun, Xuan Li, Peng Zhang, Wen-Dan Chen, Hai-liang Zhang, Dan-Dan Li, Rong Deng, Xiao-Jun Qian, Lin Jiao, Jiao Ji, Yun-Tian Li, Rui-Yan Wu, Yan Yu, Gong-Kan Feng, Xiao-Feng Zhu

Ultrasoft gelatin aerogels for oil contaminant removal

Journal Article published 2016 in Journal of Materials Chemistry A volume 4 issue 24 on pages 9381 to 9389

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51320105011, 51421061)

Authors: Juan Wang, Dan Zhao, Ke Shang, Yu-Tao Wang, Dan-Dan Ye, A.-Hui Kang, Wang Liao, Yu-Zhong Wang

THERMAL DEGRADATION KINETICS OF POLY(BENZOBISOXAZOLE IMIDE)

Journal Article published 27 Mar 2013 in Acta Polymerica Sinica volume 013 issue 2 on pages 154 to 159

Authors: Meng Xiang-li, Wang Dan-dan, Peng Wang

Synthesis of isoindolinones via palladium-catalyzed C–H activation of N-methoxybenzamides

Journal Article published 2011 in Chemical Communications volume 47 issue 48 on page 12789

Authors: Dan-Dan Li, Ting-Ting Yuan, Guan-Wu Wang

A new sesquiterpene from hairy root culture of Artemisia annua

Journal Article published May 2010 in Chinese Chemical Letters volume 21 issue 5 on pages 590 to 592

Authors: Dan Dan Zhai, Hui Zi Jin, Jian Jiang Zhong

Removal of Cd2+ from aqueous solutions by hydroxyapatite

Journal Article published Dec 2008 in Catalysis Today volume 139 issue 1-2 on pages 94 to 99

Authors: Ronghai Zhu, Ranbo Yu, Jianxi Yao, Dan Mao, Chaojian Xing, Dan Wang

Bioactive constituents from toxic seed plants in China

Journal Article published 2013 in RSC Advances volume 3 issue 26 on page 10078

Authors: Jing Qu, Shi-Shan Yu, Dan Du, Ya-Dan Wang