Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 286 results
Sort by: relevance publication year

Reliability and Validity of the Short Falls Efficacy Scale International in English, Mandarin, and Bahasa Malaysia in Malaysia

Journal Article published 23 Jan 2018 in The International Journal of Aging and Human Development volume 87 issue 4 on pages 415 to 428

Authors: Maw Pin Tan, Nemala Nalathamby, Sumaiyah Mat, Pey June Tan, Shahrul Bahyah Kamaruzzaman, Karen Morgan

Phosphorylation of SET mediates apoptosis via P53 hyperactivation and NM23-H1 nuclear import

Journal Article published Sep 2018 in Neurobiology of Aging volume 69 on pages 38 to 47

Authors: Mengjuan Wu, Guang Yu, Tonghai Yan, Dan Ke, Qun Wang, Rong Liu, Jian-Zhi Wang, Bin Zhang, Dan Chen, Xiaochuan Wang

Inhibition of Histone Acetylation by ANP32A Induces Memory Deficits

Journal Article published 30 May 2018 in Journal of Alzheimer's Disease volume 63 issue 4 on pages 1537 to 1546

Authors: Gao-Shang Chai, Qiong Feng, Rong-Hong Ma, Xiao-Hang Qian, Dan-Ju Luo, Zhi-Hao Wang, Yu Hu, Dong-Sheng Sun, Jun-Fei Zhang, Xiao Li, Xiao-Guang Li, Dan Ke, Jian-Zhi Wang, Xi-Fei Yang, Gong-Ping Liu

A Bioinformatic Approach for the Discovery of Antiaging Effects of Baicalein from Scutellaria baicalensis Georgi

Journal Article published Oct 2016 in Rejuvenation Research volume 19 issue 5 on pages 414 to 422

Authors: Li Gao, Dan-dan Duan, Jian-qin Zhang, Yu-zhi Zhou, Xue-mei Qin, Guan-hua Du

Baicalein Exerts Beneficial Effects in d-Galactose-Induced Aging Rats Through Attenuation of Inflammation and Metabolic Dysfunction

Journal Article published Dec 2017 in Rejuvenation Research volume 20 issue 6 on pages 506 to 516

Authors: Dan-dan Duan, Ke-xin Wang, Yu-zhi Zhou, Xue-mei Qin, Li Gao, Guan-hua Du

The mt2 receptor stimulates axonogenesis and enhances synaptic transmission by activating akt signaling

Journal Article published Jul 2015 in Alzheimer's & Dementia volume 11 issue 7 on pages P373 to P374

Authors: Dan Liu

Ethnic/racial differences in brain mechanisms of cognitive decline

Journal Article published Jul 2015 in Alzheimer's & Dementia volume 11 issue 7 on page P116

Authors: Dan Mungas, Evan Fletcher, Charles DeCarli

Deconditioning

Journal Article published Nov 1993 in Clinics in Geriatric Medicine volume 9 issue 4 on pages 745 to 763

Authors: Dan Vorhies, Barbara E. Riley

Epidemiology of Geriatric Affective Disorders

Journal Article published May 1992 in Clinics in Geriatric Medicine volume 8 issue 2 on pages 235 to 251

Authors: Harold G. Koenig, Dan G. Blazer

Olfactory deficits induce neurofilament hyperphosphorylation

Journal Article published Jul 2012 in Alzheimer's & Dementia volume 8 issue 4 on page P461

Authors: Ling-Qiang Zhu, Juan Hu, Dan Liu