Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 138 results
Sort by: relevance publication year

Pengoptimuman Kaedah dan Analisis Farmaseutik dalam Air Kumbahan dan Air Sungai

Journal Article published 31 May 2018 in Sains Malaysiana volume 47 issue 5 on pages 931 to 940

Authors: Nurfaizah Abu Tahrim, Md. Pauzi Abdullah , Yang Farina Abdul Aziz

Evolution of the selfish gene

Journal Article published 10 May 2006 in Nature volume 441 issue 7090 on pages 151 to 152

Authors: Dan Sperber

Speciation far from the madding crowd

Journal Article published 4 Jul 2018 in Nature

Authors: Arne O. Mooers, Dan A. Greenberg

Buzz Kill

Journal Article published 19 Jun 2018 in Scientific American volume 319 issue 1 on pages 66 to 71

Authors: Dan Strickman

The prognostic role of EGFR-TKIs for patients with advanced non-small cell lung cancer

Journal Article published 12 Jan 2017 in Scientific Reports volume 7 issue 1

Authors: Dan Zhao, Xuejing Chen, Na Qin, Dan Su, Lijuan Zhou, Quan Zhang, Xi Li, Xinyong Zhang, Mulan Jin, Jinghui Wang

Integrin β4 promotes cell invasion and epithelial-mesenchymal transition through the modulation of Slug expression in hepatocellular carcinoma

Journal Article published 13 Jan 2017 in Scientific Reports volume 7 issue 1

Authors: Xiao-Long Li, Lin Liu, Dan-Dan Li, Ya-Ping He, Le-Hang Guo, Li-Ping Sun, Lin-Na Liu, Hui-Xiong Xu, Xiao-Ping Zhang

Effective Removal of Tetracycline Antibiotics from Water using Hybrid Carbon Membranes

Journal Article published 3 Mar 2017 in Scientific Reports volume 7 issue 1

Authors: Ming-kai Liu, Ying-ya Liu, Dan-dan Bao, Gen Zhu, Guo-hai Yang, Jun-feng Geng, Hai-tao Li

MdHIR proteins repress anthocyanin accumulation by interacting with the MdJAZ2 protein to inhibit its degradation in apples

Journal Article published 20 Mar 2017 in Scientific Reports volume 7 issue 1

Authors: Ke-Qin Chen, Xian-Yan Zhao, Xiu-Hong An, Yi Tian, Dan-Dan Liu, Chun-Xiang You, Yu-Jin Hao

Metformin add-on continuous subcutaneous insulin infusion on precise insulin doses in patients with type 2 diabetes

Journal Article published 26 Jun 2018 in Scientific Reports volume 8 issue 1

Research funded by Science and Technology Support Program of Jiangsu Province (BL2014010)

Authors: Feng-fei Li, Bing-li Liu, Guo-ping Yin, Reng-na Yan, Dan-feng Zhang, Jin-dan Wu, Lei Ye, Xiao-fei Su, Jian-hua Ma

Virus evolution: Epidemics-in-waiting

Journal Article published 11 Dec 2003 in Nature volume 426 issue 6967 on pages 609 to 610

Authors: Jim Bull, Dan Dykhuizen