Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4845 results
Sort by: relevance publication year

Asimilasi Dan Disimilasi Dalam Bahasa Arab

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Zaki Abd. Rahman

Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI): Suatu Isu Berulang

Journal Article published 1 Sep 2010 in Jurnal Teknologi volume 53 issue 1

Authors: Tuah Ishak, Mohini Mohamed

Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kemahiran Mendengar Bahasa Arab

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Kamarulzaman Ab. Ghani

Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab

Journal Article published 11 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 1

Authors: Norhayati Che Hat, Shaferul Hafes Sha'ari, Mohd Fauzi Abdul Hamid

Determination of Bahasa Melayu Word List From Friday Sermon Transcripts Using PHP and MySQL

Journal Article published 14 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 3

Authors: Mokhtar Harun, Muhammad ‘Aasim Asyafi’ie Ahmad, Siti Zaleha Abdul Hamid, Fareha Abdul Rahman, Puspa Inayat Khalid

Hubungan Tahap Motivasi Dengan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Terengganu

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod

Tahap Kemahiran Kefahaman Mendengar Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri

Journal Article published 1 Dec 2006 in Jurnal Teknologi volume 45 issue 1

Authors: Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Kamarulzaman Abd. Ghani, Zawawi Ismail

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni

Profil Dan Keselarasan Kerjaya Di Dalam Dunia Pekerjaan Maskulin Dan Feminin Di Daerah Petaling

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Noraini Ismail, Sidek Mohd Noah

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja dan Hubungannya dengan Tekanan Kerja dan Kepuasan Kerja

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Ishak Mad Shah, Lai Lee Ching

Hubungan antara Nilai Kerja dan Faktor Demografi Guru Pelatih

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Zakaria Kasa

Perbezaan Upah Mengikut Jantina dan Diskriminasi Majikan dalam Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Journal Article published 11 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 1

Authors: Rahmah Ismail, Zulkifly Osman, Syazwani A. Malek

Perbandingan Pola Pembelajaran Kontekstual dan Tahap Pemahaman Konsep Sains Pelajar Sekolah Menengah Rendah di Malaysia dan Singapura

Journal Article published 19 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 2

Authors: Low Kee Sun, Lay Yoon Fah

Model Perkongsian Pengetahuan dalam Organisasi Sektor Swasta di Malaysia dan Hubungannya dengan Inovasi dan Prestasi Organisasi

Journal Article published 10 Sep 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 1

Authors: Noorazah Md. Noor, Juhana Salim

Gerak Balas MR 269 dan MR 278 terhadap Baja N dan K pada Tanah Lanar Laut

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Shajarutulwardah Mohd Yusob, Ismail Che Haron, Nurul Nahar Esa

Penilaian Ciri Fisiokimia, Mutu Memasak dan Komposisi Zat Pemakanan Beras MR 283 dan MR 284

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Rosniyana Ahmad, Amiruddin Mokhtar, Elixon Sunian

Kesan Percambahan dan Rawatan Haba terhadap Gamma Amino Butyric Acid (GABA) dan Asid Amino dalam Beras Perang Cambah Varieti MR 219

Journal Article published 9 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Zuwariah Ishak, Hasri Hassan, Siti Adira Mohd Zaidun

Persepsi Pelajar Perempuan Terhadap Program Dan Profesion Dalam Bidang Kejuruteraan: Kajian Kes Di Malaysia Dan Jepun

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Balamuralithara Balakrishnan, Foon Siang Low, Mohamed Nor Azhari Azman

Kedudukan Joint-Tenancy dan Kepentingannya dalam Pemilikan Rumah Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Sivil di Singapura

Journal Article published 28 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 65 issue 1

Authors: Suhaimi Mustar, Nasrul Hisyam Nor Muhamad

Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional : Integrasi Kaedah Avicenna Dan Konsep Pendidikan Untuk Semua

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Muhamad Afzamiman Aripin, Rohana Hamzah, Muhammad Zulfadly Othman, Ismail Sabri Norihan