Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 32 results
Sort by: relevance publication year

An effective methodology to design scale model for magnetic absorbing coatings based on ORL

Journal Article published 2017 in Results in Physics volume 7 on pages 1698 to 1704

Research funded by National Natural Science Foundation of China (61471242, 61601299) | Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (15ZR1439600)

Authors: Liming Yuan, Bin Wang, Wei Gao, Yonggang Xu, Xiaobing Wang, Qilin Wu

Shanghai adolescents’ brand interactions on the Chinese Social Networking Site Qzone: A Uses and Gratifications Approach

Journal Article published Feb 2015 in Revista Española de Investigación de Marketing ESIC volume 19 issue 1 on pages 62 to 70

Research funded by National Natural Science Foundation of China (71372177, 71072152)

Authors: V. Apaolaza, P. Hartmann, J. He, J.M. Barrutia, C. Echebarria

Paniculatumoside G, a new C21 steroidal glycoside from Cynanchum paniculatum

Journal Article published Jan 2017 in Revista Brasileira de Farmacognosia volume 27 issue 1 on pages 54 to 58

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81273396) | Seoul National University of Science and Technology (J15LM12)

Authors: Hua Gao, Wei Wang, Wenxi Chu, Kun Liu, Yang Liu, Xiaohong Liu, Huili Yao, Qi Gao

Carthami flos: a review of its ethnopharmacology, pharmacology and clinical applications

Journal Article published Sep 2015 in Revista Brasileira de Farmacognosia volume 25 issue 5 on pages 553 to 566

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81173484, 81473300) | New drug Major Program (2009ZX19105-01)

Authors: Yanhua Tu, Yingru Xue, Dandan Guo, Lianna Sun, Meili Guo

A subchronic toxicity study of ethanol root extract of baked Aconitum flavum in rats

Journal Article published Jul 2016 in Revista Brasileira de Farmacognosia volume 26 issue 4 on pages 438 to 445

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81102892) | Science and Technology Project of Ningxia Province of China

Authors: Yuanbin Zhang, Enshuang Guan, Xin Zhao, Bing Wang, Lei Yin, Liming Zhang, Jun Huang, Xueyan Fu

Morphology, distribution and abundance of antennal sensilla of the oyster mushroom fly, Coboldia fuscipes (Meigen) (Diptera: Scatopsidae)

Journal Article published Jan 2016 in Revista Brasileira de Entomologia volume 60 issue 1 on pages 8 to 14

Research funded by Chinese Ministry of Agriculture (201203036) | National Natural Science Foundation of China (31340057)

Authors: Zhilin Zhang, Xinlian Li, Lizhen Chen, Lihua Wang, Chaoliang Lei

Control of agitation and aeration rates in the production of surfactin in foam overflowing fed-batch culture with industrial fermentation

Journal Article published Oct 2015 in Revista Argentina de Microbiología volume 47 issue 4 on pages 344 to 349

Research funded by National Natural Science Foundation of China (31271828) | National Science and Technology Support program (2011BAD23B05)

Authors: Shulin Yao, Shengming Zhao, Zhaoxin Lu, Yuqi Gao, Fengxia Lv, Xiaomei Bie

Impact of chrysosplenetin, per se or in combination with artemisinin, on breast cancer resistance protein (Bcrp)/ABCG2 mRNA expression levels in mice small intestine

Journal Article published Nov 2017 in Revista Brasileira de Farmacognosia

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81560580)

Authors: Wei Ma, Yuanyuan Zhang, Yanli Zhang, Chenxu Zhang, Jianhuan Wang, Liping Ma, Bei Yang, Xiuli Wu, Jing Chen

Two new diterpenoids from Leonurus japonicus

Journal Article published Mar 2015 in Revista Brasileira de Farmacognosia volume 25 issue 2 on pages 180 to 182

Research funded by National Natural Science Foundation of China (U1304825, U1204213, 201302004, 21304001) | Foundation of the Ministry of Education of China for Returned Scholars (2013.693)

Authors: Hankui Wu, Sensheng Wang, Haijuan Liu, Yan E, Yan Li, Ruijin Liu, Jinjin Wang, Zhiyong Xu, Yanyan Lv, Shanshan Sun, Gang Li, Yunfeng Shi

Effect of exogenous phytohormones treatment on glycyrrhizic acid accumulation and preliminary exploration of the chemical control network based on glycyrrhizic acid in root of Glycyrrhiza uralensis

Journal Article published Jul 2016 in Revista Brasileira de Farmacognosia volume 26 issue 4 on pages 490 to 496

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81373909)

Authors: Yan-peng Li, Chun-xia Yu, Jing Qiao, Yi-mei Zang, Yu Xiang, Guang-xi Ren, Li Wang, Xin-yue Zhang, Chun-sheng Liu