Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 7846 results
Sort by: relevance publication year

A new strategy for air-stable black phosphorus reinforced PVA nanocomposites

Journal Article published 2018 in Journal of Materials Chemistry A volume 6 issue 16 on pages 7142 to 7147

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51522301, 21273017, 51103004) | Program for New Century Excellent Talents in University (NCET-12-0034) | Fok Ying Tong Education Foundation (141045) | Aeronautical Science Foundation of China (20145251035, 2015ZF21009) | Beijing University of Chemical Technology (oic-201701007) | Donghua University (LK1710) | Beihang University (20170666)

Authors: Hong Ni, Xiaochen Liu, Qunfeng Cheng

Electromechanical properties of BaTiO 3 -xBaSnO 3 thin films prepared via combinatorial sputtering

Journal Article published Jan 2017 in Ceramics International volume 43 issue 1 on pages 1597 to 1601

Research funded by National Natural Science Foundation of China (91122024) | Program for New Century Excellent Talents in University | Shandong University | Nano Projects of Soochow City (ZXG201445) | Fundamental Research Funds of Shandong University (2015JC034, 2015YQ009) | “Qi-Lu Young Scholar Fund” of Shandong University | Material Measurement Laboratory

Authors: Hongbo Cheng, Hirotaka Hida, Jun Ouyang, Isaku Kanno

A flexible humidity sensor based on KC–MWCNTs composites

Journal Article published Nov 2016 in Applied Surface Science volume 387 on pages 149 to 154

Research funded by Institute for Functional Nanomaterials | Kansas State University (RG-1436-005) | U.S. Department of Defense (62826-RT-REP) | King Saud University | UPR | Fundamental Research Funds for the Central Universities (XDJK2016A001, XDJK2014A009, XDJK2016C095, SWU115056) | Ministry of Personnel in China (2012-186) | University Excellent Talents Supporting Foundations in of Chongqing (2011-65) | National Natural Science Foundation of China (61372139, 6157137, 61101233, 60972155) | Ministry of Education of the People's Republic of China (z2011148) | Program for New Century Excellent Talents in University ([2013] 47) | University Key Teacher Supporting Foundations of Chongqing (2011-65) | Southwest University | Program for Excellent Talents in scientific and technological activities for Overseas Scholars

Authors: Xiaoyan Peng, Jin Chu, Ali Aldalbahi, Manuel Rivera, Lidan Wang, Shukai Duan, Peter Feng

Electrochemical charge storage of flowerlike rutile TiO2 nanorods

Journal Article published Apr 2010 in Chemical Physics Letters volume 490 issue 4-6 on pages 180 to 183

Research funded by Youth Science Foundation of Jiangnan University (2009LQN01) | Open Project Program of Key Laboratory of Eco-Textiles, Ministry of Education, Jiangnan University, China (KLET0908) | Program of Jiangnan University (1065210372090630) | Program for New Century Excellent Talents in University (NCET-06-0485) | Self-determined Research Program of Jiangnan University (JUSRP20903) | Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China (200802951011, 20090093110004)

Authors: Hui Qiao, Dan Tao, Yawen Wang, Yibing Cai, Fenglin Huang, Xiao Yang, Jinzhu Wei, Qufu Wei

Thermal oxidation fabrication of NiO film for optoelectronic devices

Journal Article published Jul 2015 in Applied Surface Science volume 344 on pages 33 to 37

Research funded by Foundation of Xuchang University (2013062) | Program for New Century Excellent Talents in University (122102210419)

Authors: Yidong Zhang

Effects of ultra-high pressure on phase compositions, phase configurations and hydrogen storage properties of LaMg4Ni alloys

Journal Article published Nov 2013 in International Journal of Hydrogen Energy volume 38 issue 34 on pages 14661 to 14667

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51001043, 50971112) | Program for New Century Excellent Talents in University | China Postdoctoral Science Foundation (201104390) | Foundation for University Key Teacher in the University of Henan Province (2011GGJS-052) | Program for Innovative Research Team (in Science and Technology) in the University of Henan Province (2012IRTSTHN007)

Authors: Xianyun Peng, Baozhong Liu, Xin Zhao, Yanping Fan, Qiuming Peng, Shumin Han

Icariside II, a novel phosphodiesterase 5 inhibitor, protects against H2O2-induced PC12 cells death by inhibiting mitochondria-mediated autophagy

Journal Article published 19 Sep 2016 in Journal of Cellular and Molecular Medicine volume 21 issue 2 on pages 375 to 386

Research funded by National Natural Science Foundation of China (81560666) | Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University, China (IRT1197) | Program for New Century Excellent Talents in University (NCET-11-0927) | Outstanding Youth Science and Technology Talent Capital of Guizhou Province (201326) | Program for Outstanding Youth of Zunyi Medical University (15zy-002) | Doctoral Scientific Research Foundation of Zunyi Medical University (F-699)

Authors: Jianmei Gao, Yuanyuan Deng, Caixia Yin, Yuangui Liu, Wei Zhang, Jingshan Shi, Qihai Gong

Boron-doped diamond nanowires for CO gas sensing application

Journal Article published Mar 2017 in Sensors and Actuators B: Chemical volume 241 on pages 383 to 389

Research funded by National Natural Science Foundation of China (61372139, 6157137, 61101233, 60972155, 61601434) | Program for New Century Excellent Talents in University ([2013] 47) | Ministry of Education of the People's Republic of China (z2011148) | Fundamental Research Funds for the Central Universities (XDJK2016A001, XDJK2014A009, XDJK2016C095, SWU115056) | Southwest University (2012-186) | University Excellent Talents Supporting Foundations in of Chongqing (2011-65) | University Key Teacher Supporting Foundations of Chongqing (2011-65)

Authors: Xiaoyan Peng, Jin Chu, Lidan Wang, Shukai Duan, Peter Feng

Polyacrylamide-based inorganic hybrid flocculants with self-degradable property

Journal Article published May 2017 in Materials Chemistry and Physics volume 192 on pages 72 to 77

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21604007, 51474061, 21604090, 51474061) | Natural Science Foundation of Hebei Province (B2014501120, E2013501035, E2013501135) | Program for New Century Excellent Talents in University (NCET-10-0304) | Northeastern University (N100123003, N120523001) | Scientific Research of Northeastern University at Qinhuangdao (XNK201506) | Beijing University of Chemical Technology (CRE-2015-C-201) | Hebei province (ZD2016027)

Authors: Xinfang Wei, Junshi Tao, Mingzhi Li, Bishan Zhu, Xuan Li, Zhiyu Ma, Tingjie Zhao, Bingzhu Wang, Biao Suo, Haiwang Wang, Jun Yang, Li Ye, Xiwei Qi

Cross-linked branching nanohybrid polymer electrolyte with monodispersed TiO2 nanoparticles for high performance lithium-ion batteries

Journal Article published Jun 2016 in Journal of Power Sources volume 317 on pages 103 to 111

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51304248) | Program for New Century Excellent Talents in University (NCET-11-0525) | Ministry of Education of China (20130162110002) | Central South University

Authors: Cheng Ma, Jinfang Zhang, Mingquan Xu, Qingbing Xia, Jiatu Liu, Shuai Zhao, Libao Chen, Anqiang Pan, Douglas G. Ivey, Weifeng Wei