Metadata Search
A. E. Finley Foundation
Page 1 of 2 results
Sort by: relevance publication year Download as CSV

EWASdb: epigenome-wide association study database

Journal Article published 13 Oct 2018 in Nucleic Acids Research volume 47 issue D1 on pages D989 to D993

Research funded by National Natural Science Foundation of China (91746113, 81601422, 81600403, 81701350, 31501062) | China Postdoctoral Science Foundation (2016M600259) | Heilongjiang University (LBH-Z16145) | A. E. Finley Foundation (2017JCZX45) | Heilongjiang Education Department Fund (12531268, 2012-316)

Authors: Di liu, Linna Zhao, Zhaoyang Wang, Xu Zhou, Xiuzhao Fan, Yong Li, Jing Xu, Simeng Hu, Miaomiao Niu, Xiuling Song, Ying Li, Lijiao Zuo, Changgui Lei, Meng Zhang, Guoping Tang, Min Huang, Nan Zhang, Lian Duan, Hongchao Lv, Mingming Zhang, Jin Li, Liangde Xu, Fanwu Kong, Rennan Feng, Yongshuai Jiang

Broadband study of blazar 1ES 1959+650 during flaring state in 2016

Journal Article published Mar 2018 in Astronomy & Astrophysics volume 611 on page A44

Research funded by Tata Institute of Fundamental Research

Authors: S. R. Patel, A. Shukla, V. R. Chitnis, D. Dorner, K. Mannheim, B. S. Acharya, B. J. Nagare