Metadata Search
Hunan University
Page 1 of 219 results
Sort by: relevance publication year Download as CSV

Rational Engineering of Bioinspired Anthocyanidin Fluorophores with Excellent Two-Photon Properties for Sensing and Imaging

Journal Article published 20 Oct 2017 in Analytical Chemistry volume 89 issue 21 on pages 11427 to 11434

Research funded by Natural Science Foundation of Hunan Province (14JJ2047) | Hunan University (2015JCA04) | National Natural Science Foundation of China (21302050, 21622504)

Authors: Tianbing Ren, Wang Xu, Fangping Jin, Dan Cheng, Lili Zhang, Lin Yuan, Xiaobing Zhang

SO4 2− /ZrO2 supported on γ-Al2 O3 as a catalyst for CO2 desorption from CO2 -loaded monoethanolamine solutions

Journal Article published 4 Sep 2018 in AIChE Journal volume 64 issue 11 on pages 3988 to 4001

Research funded by Hunan University (2011-40) | China Scholarship Council (201606135004 and 201806130065) | National Natural Science Foundation of China (21536003, 21476064, 51521006 and 21776065)

Authors: Xiaowen Zhang, Jieling Hong, Helei Liu, Xiao Luo, Wilfred Olson, Paitoon Tontiwachwuthikul, Zhiwu Liang

A sensitive fluorescence method for the detection of streptavidin based on target-induced DNA machine amplification

Journal Article published 2018 in Analytical Methods volume 10 issue 16 on pages 1870 to 1874

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21205142, 31370104) | Hunan University (2017006) | Central South University (2016zzts580, 2017zzts347)

Authors: Mingjian Chen, Zhiyi Deng, Changbei Ma, Han Zhao, Kefeng Wu, Kemin Wang

Tunable wave-vector filtering in a two-dimensional electron gas modulated by magnetic barriers and δ-doping

Journal Article published 6 Mar 2017 in Philosophical Magazine Letters volume 97 issue 4 on pages 150 to 157

Research funded by Hunan Provincial Science and Technology Department (12A054, 16B243, 16A081, 17B256) | Hunan University (XNZW15C03, XNZW16C05) | Natural Science Foundation of Hunan Province (17JJ2156)

Authors: Xu-Hui Liu, Chang-Shi Liu, Yan-Jun Gong, Zheng-Hua Tang

A novel fluorescent probe for selective detection of hydrogen sulfide in living cells

Journal Article published 2018 in New Journal of Chemistry volume 42 issue 7 on pages 5185 to 5192

Research funded by National Natural Science Foundation of China (J1103312, J1210040, 21341010) | Natural Science Foundation of Hunan Province (11JJ5005) | Hunan Provincial Science and Technology Department (2016SK2064) | Hunan University (MOE-No. 2011-40)

Authors: Siqi Peng, Tianya Zhong, Tiantong Guo, Dehua Shu, Defen Meng, Haoran Liu, Dongcai Guo

Effect of multi-walled carbon nanotubes on phytotoxicity of sediments contaminated by phenanthrene and cadmium

Journal Article published Apr 2017 in Chemosphere volume 172 on pages 449 to 458

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51521006, 51579095, 51378190) | Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (IRT-13R17) | Hunan province university (14K020) | Hunan University

Authors: Biao Song, Guangming Zeng, Jilai Gong, Peng Zhang, Jiaqin Deng, Canhui Deng, Jin Yan, Piao Xu, Cui Lai, Chen Zhang, Min Cheng

Plasma-Assisted Sulfur Doping of LiMn2O4 for High-Performance Lithium-Ion Batteries

Journal Article published 22 Dec 2015 in The Journal of Physical Chemistry C volume 119 issue 52 on pages 28776 to 28782

Research funded by Hunan University | National Natural Science Foundation of China (21573066, 51402100, 61435010) | Central People's Government of the People's Republic of China

Authors: Qianqian Jiang, Dongdong Liu, Han Zhang, Shuangyin Wang

van der Waals Epitaxial Growth of Atomically Thin 2D Metals on Dangling-Bond-Free WSe2 and WS2

Journal Article published 30 Jan 2019 in Advanced Functional Materials on page 1806611

Research funded by National Natural Science Foundation of China (61528403) | Fundamental Research Funds of the Central Universities (531107051078) | Hunan University (531109100004)

Authors: Ruixia Wu, Quanyang Tao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Bei Zhao, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Xidong Duan, Xiangfeng Duan

Synthesis of 2D Layered BiI3 Nanoplates, BiI3 /WSe2 van der Waals Heterostructures and Their Electronic, Optoelectronic Properties

Journal Article published 9 Aug 2017 in Small volume 13 issue 38 on page 1701034

Research funded by National Natural Science Foundation of China (61528403) | Hunan University | National Science Foundation (DMR1508144)

Authors: Jia Li, Xun Guan, Chen Wang, Hung-Chieh Cheng, Ruoqi Ai, Kangkang Yao, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Xidong Duan, Xiangfeng Duan

A Global Convergence of LS-CD Hybrid Conjugate Gradient Method

Journal Article published 2013 in Advances in Numerical Analysis volume 2013 on pages 1 to 5

Research funded by Hunan University (12A077, 13C453, RKJGY1320)

Authors: Xiangfei Yang, Zhijun Luo, Xiaoyu Dai