Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 479082 results
Sort by: relevance publication year

Feedback Control of Superconducting Current Based on Linear-Motor Type Magnetic Flux Pump

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51877143)

Authors: Qun Zhou | Shikang Huang | Wei Wang | Minrui Leng | Chenghuai Wu | Fuling Tang | Peng Liu | Li Zhou | Yuxiao Li | Yulin Dian

Structural Analysis of a 4-Layer Curved Alternating Gradient Canted-Cosine-Theta Magnet Applied for Light-Weight Gantry

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by National Natural Science Foundation of China (11975107)

Authors: Aote Chen | Xu Liu | Dong Li | Qushan Chen | ChunYi Li | Bin Qin

Design and Measurement of a New Superbend-Magnet for WALS

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Science and Technology Major Project of Hubei Province (2021AFB001)

Authors: Pai Xiang | Yuan Chen | Qiaogen Zhou | Yongzhou He | Jidong Zhang | Jingmin Zhang | Geng Wei | Jian Li | Jike Wang | Yuancun Nie | Ye Zou | Yong Wang | Haohu Li | Jianhua He

Numerical Investigation of Critical Current and Magnetization Loss Effect for Twisted Stacked Tape Cable Considering Field-Angle Dependency and Mechanical Torsion Degradation

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2022YFA1605200) | National Natural Science Foundation of China (52277032) | State Grid Corporation of China Technology (5500- 202319193A-1-1-ZN) | Zhejiang Electric Power Corporation (B311DS22000L)

Authors: Quanyue Liu | Renjie Huang | Zhifan Teng | Lei Wang | Yaohui Wang | Jianhua Liu | Qiuliang Wang

Bump Magnets for Injection System in SESRI

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Research on Performance Stability of Magnet of China (E239591SRO)

Authors: Jingjing Zhang | Xiaoke Han | Yanqun Wei | Shuaishuai Zhang | Xinlong Zhu | Xiang Zhang | Enming Mei | Mingbang Lyu | Jing Yang | Wenjun Chen | Guodong Shen | Zhiwu Dong | Jiangping Zhang | Qinggao Yao

Design, Simulation and Test Results of Quench Protection System for a 13-T Twin-Aperture Superconducting Dipole Magnet

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (XDB25000000) | National Key Research and Development Program of China (2018YFA0704200) | Young Scientists Fund of National Natural Science Foundation of China (12005240)

Authors: Jinrui Shi | Rui Kang | Wei Li | Chengtao Wang | Jin Zhou | Yaqiang Wang | Ze Feng | Hongjun Zhang | Rui Ma | Xin Chen | Qingjin Xu

Quench Analysis and Experiment of CiADS Linac Superconducting Solenoid

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Large Research Infrastructures China initiative Accelerator Driven System (2017-000052-75-01-000590) | National Key R&D Program of China (2019YFA0405400) | National Natural Science Foundation of China (12172357) | Key Projects of Natural Science Fund of Gansu Province (22JR5RA127) | Key Projects of Guangdong Basic and Applied Basic Research Fund (2022B1515120051) | Key Technologies R&D Program of Guangdong Province (2020B1111490003)

Authors: S. J. Zheng | P. Yuan | W. Wu | T. J. Yang | B. M. Wu | X. J. Ou | Y. Q. Chen | L. A. Jin | M. Z. Guan | C. J. Xin | Y. Liang | Z. N. Han | T. F. Liao

Minimization of Current Stress for Dual Active Bridge Converters Based on Model Predictive Control With Enhanced ZVS Ability

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Authors: Dehao Kong | Xiaonan Gao | Zhenbin Zhang | Chuang Liu | Marcelo Lobo Heldwein | Ralph Kennel

Decentralized Energy Management of Renewable Hydrogen Production Systems Without Communication Networks

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Authors: Qingchao Song | Xingxing Chen | Junwei Liu | Jiawei Chen | Ka-Hong Loo

An Adaptive Stabilization Strategy for Harmonic Oscillation of SAPF Interacted With Nonlinear Load and Grid Impedance

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51977172)

Authors: Xin Jiang | Hao Yi | Fang Zhuo | Yuguo Li

Self-Excited Three-Port Converter for Photovoltaic Application With Stability Enhancement

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by Fund of the key laboratory project (6142217210302)

Authors: Minxuan Peng | Jianjun Sun | Yi Liu | Xiaoming Zha | Meng Huang

An Unbalanced Capacitor Voltage Buck Converter With Wide Soft Switching Range

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Authors: Qinlong Chen | Christian Klumpner | Md Rishad Ahmed

A Cu-Doped TiO2- x Nanoscale Memristor With Application to Heterogeneous Coupled Neurons

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (62371274,61973200) | Natural Science Foundation of Shandong Province (ZR2023MF004) | Natural Science Foundation of Qingdao (23-2-1-151-zyyd-jch)

Authors: Fang Yuan | Xiangcheng Yu | Yue Deng | Yuxia Li | Guanrong Chen

Optical Spectral Physics-Informed Attention Network for Condition Monitoring in WAAM

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Authors: Lin Chen | Fei Yang | Rui Wang | Yang Zhang | Zhaowei Diao | Mingzhe Rong

Modeling and Predictive Control of PMSM Considering Eddy-Current Reaction by Vector Magnetic Circuit Theory

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52250065,51991383)

Authors: Zheng Wang | Minrui Gu | Ming Cheng | Wei Hua

An Online Condition Monitoring Method for Series-Connected Capacitors Using Auxiliary Discharging Network

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52007049) | Bureau of Science and Technology of Hebei Province (E2021202046)

Authors: Jianliang Chen | Jiawei Liu | Jianlong Kang | Zhen Xin | Huai Wang

Designing a Hybrid State Feedback Control Structure for a Drive With a Reluctance Synchronous Motor

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Authors: Lukasz J. Niewiara | Tomasz Tarczewski | Michal Gierczynski | Lech M. Grzesiak

Improving frequency regulation ability for a wind-thermal power system by multi-objective optimized sliding mode control design

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Energy

Research funded by Fundamental Research Funds for the Central Universities (2023YQ002) | National Natural Science Foundation of China (52076073)

Authors: Xuehan Li | Wei Wang | Lingling Ye | Guorui Ren | Fang Fang | Jizhen Liu | Zhe Chen | Qiang Zhou

Incorporating FFTA based safety assessment of lithium-ion battery energy storage systems in multi-objective optimization for integrated energy systems

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in Applied Energy

Research funded by Fundamental Research Funds for the Central Universities (20720220081) | Science Fund for Distinguished Young Scholars of Fujian Province (2021\u202FJ06006) | National Natural Science Foundation of China (52306027)

Authors: Jiawei Tan | Xingyu Chen | Yang Bu | Feng Wang | Jialing Wang | Xianan Huang | Zhenda Hu | Lin Liu | Changzhui Lin | Chao Meng | Jian Lin | Shan Xie | Jinmei Xu | Rui Jing | Yingru Zhao

Internal Buckling Analysis of High Field Pulsed Magnets

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by National Natural Science Foundation of China (U21A20458,52107152) | National Key Research and Development Program of China (2021YFA1600300,2021YFA1600303) | Science Fund for Creative Research Groups of the National Natural Science Foundation of China (51821005)

Authors: Houxiu Xiao | Runfeng Tang | Zhuolei Yin | Zhiyu Qiu | Siyuan Chen | Liang Li