Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 417997 results
Sort by: relevance publication year

A Generalized Model of HTS-HTS Joint Resistance for Superconducting Magnets

JOURNAL ARTICLE published November 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Young Elite Scientists Sponsorship Program by CAST (2023QNRC001) | State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment (EERI_KF2023002) | National Natural Science Foundation of China (52232013,52072269)

Authors: Yu Chen | Lin Fu | Wenbin Wang | Junqi Xu | Fei Ni | Guobin Lin | Jinsong Kang | Xiaohong Chen | Jie Sheng | Yawei Wang | Yupeng Yuan | Wei Chen | Xingming Bian | Yongjian Li | Boyang Shen

Current Characteristics of Stacked HTS Conductors With Gap Optimization: Experiment and Modeling

JOURNAL ARTICLE published November 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Young Elite Scientists Sponsorship Program by CAST (2023QNRC001) | National Natural Science Foundation of China (52232013,52072269)

Authors: Yu Chen | Lin Fu | Junqi Xu | Wenbin Wang | Yougang Sun | Guobin Lin | Xiaohong Chen | Mingshun Zhang | Shan Jiang | Jie Sheng | Yawei Wang | Wei Chen | Boyang Shen

Feedback Control in Microwave Photonic Transversal Filter Systems Based on Optical Microcombs

JOURNAL ARTICLE published September 2024 in IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics

Research funded by Australian Research Council Centre of Excellence in Optical Microcombs for Breakthrough Science (CE230100006) | Australian Research Council Discovery Projects Programs (DP150104327,DP190102773,DP190101576)

Authors: Yang Li | Yang Sun | Jiayang Wu | Caitlin E. Murray | Guanghui Ren | Xingyuan Xu | Bill Corcoran | Sai Tak Chu | Brent E. Little | Roberto Morandotti | Arnan Mitchell | David J. Moss

Power-Guided Asymmetrical Vector Dissipative Soliton Molecules in a Compact Fiber Resonator

JOURNAL ARTICLE published September 2024 in IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics

Research funded by Shaanxi International Cooperation (2023-GHZD-46) | Xianyang City Key R&D Plan (L2022-ZDYF-GY-028) | CAS (XAB2022YW06) | State Key Laboratory of Infrared Physics (SITP-NLIST-YB-2023-15) | Fundamental Research Funds for the Central Universities (2021CSLY005)

Authors: Xiangzhen Huang | Xiaohui Li | Enci Chen | Zhiwen Pan | Penglai Guo | Liaoxin Sun | Yishan Wang | Wei Zhao

Electromagnetic Characteristics Analysis and Thrust Fluctuation Optimization in Integrated Propulsion, Levitation, and Guidance Systems

JOURNAL ARTICLE published September 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2016YFB1200602)

Authors: Xinxin Fu | Jingyu Huang | Dongzhou Wang | Weinan Xu

ITSC Fault Diagnosis for Five Phase Permanent Magnet Motors by Attention Mechanisms and Multiscale Convolutional Residual Network

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52077097,51907080)

Authors: Qian Chen | Xianyang Dai | Xiangjin Song | Guohai Liu

Status of Magnets for WALS Storage Ring

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Science and Technology Major Project of Hubei Province (2021AFB001)

Authors: Yuan Chen | Pai Xiang | Jingmin Zhang | Qiaogen Zhou | Jidong Zhang | Yong Zhou He | Geng Wei | Jian Li | Ye Zou | Yuancun Nie | Hongjuan Wang | Haohu Li | Yong Wang | Jike Wang | Jianhua He

Concept Design of the Control System for the Upgrading Pulsed High Magnetic Field Facility

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2021YFA1600301) | National Natural Science Foundation of China (U21A20458,52107152,51821005)

Authors: Jianfeng Xie | Shaozhe Zhang | Xiaotao Han | Jiangtao Shi | Liang Li

Study on the Stability of Zero-Flux Superconducting Electro-Dynamic Suspension Systems With Electromagnetic Potential Energy Surface

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Science and Technology Development Plan of Jilin Province (20230201124GX) | Original Technology Ten-year Cultivation Project of CRRC (2022CGY014)

Authors: Xuanyu Li | Miao Yu | Jing Yang | Dachuan Chen | Kai Li | Shuai Liu | Wei Wu | Xiao-Fen Li

Control System Update for CFETR CSMC Testing Platform

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Authors: Tong Li | Liang Guo | Hao Wu | Shuliang Ma | Minhui Song | Shuqing Zhang

Design of a 42 T Resistive Magnet at the CHMFL

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (2023465)

Authors: Z. Fang | J. Li | X. X. Qian | Z. J. Wang | J. Su | Y. Zhou | Y. Zhang | S. Y. Chen | G. L. Kuang

Numerical and Experimental Analysis of Thermomagnetic Instability in Nb3Sn Wires

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Research funded by Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (XDB25000000) | National Key R&D Program of China (2018YFA0704203) | Young Scientists Fund of National Natural Science Foundation of China (12005240)

Authors: Wei Li | Jinrui Shi | Chengtao Wang | Rui Kang | Hongjun Zhang | Yingzhe Wang | Ze Feng | Yaqiang Wang | Rui Ma | Juan Wang | Chunyan Li | Ao Feng | Jin Zhou | Xin Chen | Qingjin Xu

A New Overactuated Multirotor: Prototype Design, Dynamics Modeling, and Control

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (62273122) | Natural Science Foundation of Heilongjiang Province (YQ2023F009)

Authors: Yipeng Yang | Xinghu Yu | Zhan Li | Michael V. Basin

Bidirectional Dynamic Latent Variable Analysis for Closed-Loop Process Monitoring

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (61733009,U20A20189) | National Key Research and Development Program of China (2022YFB25031103) | Huaneng Group Science and Technology Research Project (HNKJ22-H105) | National Natural Science Foundation of China (U20A20189) | Math and Application Project (2021YFA1003504) | General Research Fund (11303421)

Authors: Xu Chen | Xiao He | Si-Zhao Joe Qin

Nonlinear-Disturbance-Observer-Based Model-Predictive Control for Servo Press Drive

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (FB0008,1210208,1221293)

Authors: Qi Li | Haiming Li | Jianbo Gao | Yanliang Xu | Jose Rodriguez | Ralph Kennel

Moving Horizon Estimation for Stochastic Descriptor Systems With Inaccurate Noise Covariance Matrices

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (62173343,62073339,62033008) | Natural Science Foundation of Shandong Province of China (ZR2020YQ49,ZR2022ZD34) | Postdoctoral Program for Innovative Talents of Shandong Province of China (SDBX2023021)

Authors: Yichun Niu | Li Sheng | Ming Gao | Donghua Zhou

Ultralocal Model-Based Tuning-Free Controller for PMSM Drives Considering Control Frequency

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (62173086,51991380)

Authors: Junlei Chen | Ying Fan | Qiushi Zhang | Qiushuo Chen | Ming Cheng

Full-Analog Implementation of Activation Function Based on Phase-Change Memory for Artificial Neural Networks

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Key R&D Program of China (2021YFA1202804) | National Natural Science Foundation of China (61774068) | National Natural Science Foundation of China (62241403) | Hubei Provincial Natural Science Foundation of China (2021CFA038) | Research Project of Jianghan University (2021YB062)

Authors: Ziqi Chen | Xin Li | Xun Zhu | Haoyuan Liu | Hao Tong | Xiangshui Miao

DC Voltage Ripple Oriented Multisteps Frequency Range Design for Resonant DC/DC Converters

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (U2106218,62192754) | Sichuan Science and Technology Planning Project (2022YFSY0053) | Key R&D Program of Shaanxi Province (2023-YBGY-281)

Authors: Jingjing Huang | Xiaoyu Wang | Geng Li | Yuangang Sun | Aimin Zhang | Jinyu Wang

A Current Controllable Active Transient-Voltage Compensation Circuit for Voltage Regulator Module

JOURNAL ARTICLE published August 2024 in IEEE Transactions on Industrial Electronics

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52277198)

Authors: Jiarui Wu | Xu Yang | Xingwei Huang | Kangping Wang | Wenjie Chen