Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 81 results
Sort by: relevance publication year

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ของประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

JOURNAL ARTICLE published 29 July 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: กมลรัตน์ นุ่นคง | เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

การรับรู้บทบาทเภสัชกรรมปฐมภูมิของสหวิชาชีพต่อเขตสุขภาพที่ 10

JOURNAL ARTICLE published 29 July 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: ชาญชัย บุญเชิด | กฤษณี สระมุณี | วิระพล ภิมาลย์

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดสมารทโฟนกับ ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

JOURNAL ARTICLE published 27 September 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ | นำพร อินสิน | ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม | จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย

JOURNAL ARTICLE published 1 March 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: อรฉัตร คุรุรัตนะ | วรางคนา เวชวิธี | เนริศา เอกปัชชา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ

JOURNAL ARTICLE published 17 July 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: วิวัฒน์ บงค์บุตร | อารี บุตรสอน

การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบ: แนวโน้มการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง ทางการยศาสตร์

JOURNAL ARTICLE published 17 October 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: มงคล รัชชะ | จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา | เสรีย์ ตู้ประกาย | อนุ สุราช

ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: วรชัย จารีต | นครินทร์ ประสิทธิ์ | ญฐกร นิลเนตร | อัมภาวรรณ นนทมาตย์ | ศรัณยา พันธุ์โยธา | สุพัฒน์ กองศรีมา | พิทยา ธรรมวงศา

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

JOURNAL ARTICLE published 17 October 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: อณัญญา ลาลุน | สุรีพร เครือธนาวิทย์

Characteristics of Assaulting among Elderly Associated with Hospital Mortality in Southern Thailand

JOURNAL ARTICLE published 10 September 2021 in Health Science Journal of Thailand

Authors: Sunee Kraonual | Wichayaporn Thongpeth | Anongpat Prasitpattaravej | Jumlong Kraonual

Prevalence and Factors Associated with Pre-Diabetes Mellitus among Myanmar Migrant Workers in Suratthani Province

JOURNAL ARTICLE published 1 November 2021 in Health Science Journal of Thailand

Authors: Kanit Hnuploy | Kittipong Sornlorm | Nattakarn Naepimay | Sirichai Changkaew

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: จิรวรรณ ไชยรัตน์ | สุขฤดี ฉิมนวล | สมศรี พันธวงศาโรจน์ | นวรัตน์ เรืองหิรัญ | รัชนีกร ฉิมรักษ์ | พรทิพย์ หนูอินทร์ | ปัทมา รักเกื้อ | เสาวนีย์ โปษกะบุตร

ตัวชี้วัดมาตรฐานของการติดตามและประเมินผลของวัคซีนโควิด-19 ระยะหลังมีการให้ใช้วัคซีนแล้วในบริบทของประเทศไทย

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: นภดล พิมสาร | กานต์ชนก ศิริสอน | วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยากลุ่มเบเทสดา 3 โรงพยาบาลพัทลุง

JOURNAL ARTICLE published 5 December 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: บูชิต ธีรศานติพงศ์

The Guideline Development for COVID-19 Control and Prevention among Burmese Migrant Workers Community at the Thai-Myanmar Border

JOURNAL ARTICLE published 2 February 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: Narongsak Noosorn | Rung Wongwat

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

JOURNAL ARTICLE published 27 September 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: ฉัตรสุดา มาทา | กุลธิดา ทาไชยวงศ์ | ลักษิกา มูลศรี | เรณุกา ตติยะ | วิภาพร สุภา

Prevalence and Factors Associated with Pre-hypertension among Myanmar Migrant Workers in Surat Thani Province

JOURNAL ARTICLE published 29 July 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: Kanit Hnuploy | Kittipong Sornlorm | Nattakarn Naepimay | Sirichai Changkaew

ความรู้และทัศนคติต่อกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

JOURNAL ARTICLE published 6 June 2022 in Health Science Journal of Thailand

Authors: อุษณีย์ เอกสุวีรพงษ์ | ช่อผกา นาคมิตร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน ในตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

JOURNAL ARTICLE published 17 July 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: รัชดาพร คงแสนคำ | สุพัตรา กาลรัตน์ | ศิริลักษณ์ ช่วงมี | เสาวนีย์ โปษกะบุตร | ปัทมา รักเกื้อ

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่ออุบัติการณ์ทางถนนของพนักงานขับรถกระจายสินค้าเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกประเทศไทย

JOURNAL ARTICLE published 17 October 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: สิทธิชัย สิงห์สุ | พรรณี บัญชรหัตถกิจ | รัฐพล ศิลปรัศมี | กิตติพงษ์ สอนล้อม

สมรรถภาพปอดของพนักงานโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

JOURNAL ARTICLE published 17 July 2023 in Health Science Journal of Thailand

Authors: สุจิรัตน์ พรมเทศ | กนกทิพย์ ส้านสิงห์ | ปิยธิดา ชัยเวียง | เนติพงษ์ สอนประเทศ | ณัจฉรียา คำยัง