Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 57 results
Sort by: relevance publication year

Đông kinh nghĩa thục nhìn từ phương diện cải cách giáo dục

JOURNAL ARTICLE published 15 October 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Huy Hà Triệu

Tổng hợp vật liệu tetracyanoquinondimetan với dẫn xuất của amino acid leucine

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Mạnh Trần Đức Mạnh | Nguyên Võ Thắng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp sol-gen kết hợp quay phủ đa lớp và ủ nhiệt

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Cương Nguyễn Hữu | Lộc Phạm Vũ | Dũng Nguyễn Đức | Tuấn Tạ Quốc

Nghiệm nhớt của phương trình kiểu K- Hessian

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Bằng Trần Văn | Ngoạn Hà Tiến | Thọ Nguyễn Hữu | Tiến Phan Trọng | Hương Nguyễn Lan

Chemical constituents of the ethyl acetate extract of Miliusa velutina Dun Hook. f. et. Thoms.

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Hoang-Khang Le | Thanh-Tung Phan | Thuy-Duong Ngo Thi | Tan-Tai Nguyen | Ngoc-Vinh Huynh | That-Quang Ton

Molecular docking and ADMET studies of soluble epoxide hydrolase inhibitors from the leaves of Paederia foetida L.

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Quang-Huan Duong | Minh-Quan Pham | Hong-Minh Pham Thi | Thuy-Huong Le Thi | Viet-Hai Ha | Ngoc-Linh Nguyen | Thi-Mien Tran | Van-Dung Nguyen | Anh-Hung Nguyen

On the puiseux theorem

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2023 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Minh-Tam Dinh Thi

Chemical components and anti-acetylcholinesterase activity of Piper lolot leaves oil

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2023 in HPU2 Journal of Science Natural Sciences and Technology

Authors: Thuy-Van Do Thi | Ngoc-Linh Nguyen | Anh-Hung Nguyen

Propagation of a U16 hybid Eucalyptus line by plant cell tissue culture

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2023 in HPU2 Journal of Science Natural Sciences and Technology

Authors: Tien-Vien Duong | Thu-Hien Phan Thi | Ngoc-Quynh Pham

An analytical approach to finite time H∞ event-triggered state feedback control of fractional order systems with delay

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2023 in HPU2 Journal of Science: Natural Sciences and Technology

Authors: Truong-Thanh Nguyen

Algorithm optimizing profitability in the manufacturing industry

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2023 in HPU2 Journal of Science: Natural Sciences and Technology

Authors: Kim-Thanh Tran Thi

ON THE SECOND HILBERT COEFFICIENTS AND COHEN-MACAULAY RINGS

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2023 in HPU2 Journal of Science Natural Sciences and Technology

Authors: Van-Kien Do | Khanh-Linh Ha | Dai-Tan Tran | Ngoc-Yen Hoang

Đặc điểm sử dụng từ láy trong truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng

JOURNAL ARTICLE published 15 October 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Thoan Bùi Kim

Quá trình du nhập các dòng tu Thiên chúa giáo của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại khu vực Mỹ Latinh (thế kỷ XVI - XIX): những điểm tương đồng và khác biệt

JOURNAL ARTICLE published 15 October 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Bích Nguyễn Thị | Đức Hoàng Minh | Nhung Phan Hồng

Xu hướng đơn giản hóa về đồ lễ của người đi chùa trong bối cảnh đại dịch covid-19

JOURNAL ARTICLE published 15 October 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Nhung Nguyễn Thị

Chemical composition and anti-acetylcholinesterase, nitric oxide suppressing activities of Piper betle leaves oil

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Kim-Chi Nguyen | Ngoc-Hiep Nguyen Thi | Anh-Hung Nguyen | Thuy-Van Do Thi

Synthesis of new triazole-fused bicyclic heterocycles involving benzofuran from 4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2023 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Thanh-Tu Bui | Hoang-Uy Tan | Hoang-Danh Nguyen | Tan-Tai Nguyen

Synthesis of new 1,2,4-triazine derivatives bearing the benzofuran moiety

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2023 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Que-Ngan Bui Thi | Thuy-Trang Nguyen Thien | Thu-Nghia Nguyen Thi | Tan-Tai Nguyen

Antifungal activity of purple amomum (Amomum longiligulare T.L. Wu) plant extracts against Fusarium oxysporum Schlecht. and Helminthosporium sativum P. K. & B.

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Authors: Elena-Anatolyevna Kalasnikova | Rima-Norikovna Kirakosyan | Van-Quyet Khuat | Minh-Tam Ha | Thanh-Hai Nguyen

The photothermal effect of gold nanoparticles prepared by electrochemical method at different voltages

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2023 in HPU2 Journal of Science Natural Sciences and Technology

Authors: Xuan-Quang Nguyen | Van-Quang Nguyen | Thu-Thuy Nguyen Thi | Dinh-Lam Vu | Quang-Huy Tran