Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 177 results
Sort by: relevance publication year

KONSEP DAN KEPENTINGAN PENGADUAN AWAM DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM DAN MODEN: SUATU SOROTAN LITERATUR

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Jurnal Syariah

Authors: Madihatun Zainuddin | Sharifah Hayaati Syed Ismail

ULASAN BUKU: “ZAKAT PADI DI MALAYSIA”

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Ahmad Hidayat Buang

THE EFFECTS OF COLONIALISM ON SHARIAH: THE MALACCA AND SOKOTO EXPERIENCES

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Jurnal Syariah

Authors: Alhaji Umar Alkali | Kamal Alhaji Daud

SOCIO-PSYCHOLOGICAL RECORD OF SOUTHERN THAILAND WOMEN: A STUDY ON THE POLITICAL CONFLICTS 1903-2014 OF SOUTHERN THAILAND

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Kuwing Baboe | Khairunnas Rajab

ANALISIS PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM SEKTOR PERBANKAN PASCA PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH, INDONESIA

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Munawar Rizki Jailani | Mohammad Taqiuddin Mohamad

ARTICLES OF THE MEJELLE ON SALAM CONTRACT: JURISTIC EVALUATION AND APPLICATIONS

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Jurnal Syariah

Authors: Md. Habibur Rahman | Muhammad Amanullah

JOURNAL ISSUE published 30 August 2019 in Jurnal Syariah

KEUTAMAAN AKHLAK DALAM PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2016 in Jurnal Syariah

Authors: Solahuddin Abdul Hamid

CONSEQUENCES OF DELAYING DISTRIBUTION OF ESTATE IN ISLAMIC LAW OF INHERITANCE: THE NIGERIAN EXPERIENCE

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Ismael Saka Ismael

PRINSIP PERHUBUNGAN AWAM MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: PENELITIAN KONSEPTUAL

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2021 in Jurnal Syariah

Authors: Ahmad Al-Munzir Ridzuan | Nor 'Azzah Kamri | Zulkifli Mohd Yusoff

THE STAKEHOLDERS ECOSYSTEM OF WAQF INSTITUTIONS IN MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Norman Hamdan | Ahmad Zamri Osman | Hafiz-Majdi Ab Rashid

PENGESANAN KENYAHWUJUDAN NAJIS BERDASARKAN KAEDAH ANALISIS PROFIL DNA FORENSIK: SATU ANALISIS HUKUM

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Jurnal Syariah

Authors: Mohd Hapiz Mahaiyadin | Roshaimizam Suhaimi | Ainorkhilah Mahmood | Nor Fariza Ismail | Hisyam Mohd Radzi

ANALISIS PEMAHAMAN KEWANGAN DALAM KALANGAN MAHASISWA AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA

JOURNAL ARTICLE published 26 August 2020 in Jurnal Syariah

Authors: Ana Shakirah Md Sapir | Zainul Abidin Abdul Halim

SINERGI WAKAF DAN KEUSAHAWANAN DI UNIVERSITY COLLEGE BESTARI

JOURNAL ARTICLE published 22 August 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Mutiara Dwi Sari | Ab. Aziz Yusof | Anura Ibrahim

PEMBIAYAAN KENDERAAN BERKONSEPKAN AL-IJARAH THUMMA AL-BAY‘ (AITAB) DI BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD DAN ISU-ISU BERKAITAN

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Mohd Usoff Zakaria | Ab Mumin Ab Ghani

DIGITAL WALLET ADOPTION FOR REPEAT INFAQ PAYMENT: INTEGRATING RELIGIOSITY – INTENTION MODEL

JOURNAL ARTICLE published 18 February 2023 in Jurnal Syariah

Authors: Lintang Titian Purbasari | Ririn Tri Ratnasari | Asmak Ab Rahman

MODEL-MODEL PENGURUSAN ISLAM: SUATU SOROTAN LITERATUR Islamic Management Models: A Literature Review

JOURNAL ARTICLE published 13 June 2023 in Jurnal Syariah

Authors: Fatin Rabia'tul Adawiyah Mohammed Fareed

PENGUNDERAITAN DALAM PRODUK TAKAFUL KELUARGA DARI PERSPEKTIF SYARIAH

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2015 in Jurnal Syariah

Authors: Aisyah Mustafa | Asmak Ab Rahman

THE APPLICATION OF SHARIAH (ISLAMIC LAW) IN SOME DIFFERENT COUNTRIES AND ITS IMPLICATIONS

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Hyder Gulam

PENGGUNAAN HIBAH BERSYARAT (BERTAʻLĪQ) DALAM MASALAH PEMBAHAGIAN MANFAAT TAKAFUL: ANALISIS HUKUM

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Mohd Kamil Ahmad | Joni Tamkin Borhan