Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 199 results
Sort by: relevance publication year

HỌC THUYẾT VỀ QUYỀN VÀ HẠN CHẾ QUYỀN TỰ DO ĐỊNH ĐOẠT CỦA NGƯỜI LẬP DI CHÚC

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

GIẢI PHÁP KÉO GIẢM VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Những rào cản đối với phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Phan Hải | Lương Thanh Cường

Quyền của người không quốc tịch trong pháp luật quốc tế và những vấn đề đặt ra với pháp luật Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Ninh Bình đối với Liên đoàn Lao động tỉnh

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Góc nhìn lý luận và pháp lý về sự tham gia của công dân vào hoạt động quản lý nhà nước

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Nghĩa vụ thiện chí, trung thực trong giai đoạn tiền hợp đồng theo pháp luật Anh

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Chính sách, pháp luật phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức các cơ quan báo chí địa phương trong xu thế mới

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội về phương pháp tuyên truyền, giáo dục theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo trong cơ quan nhà nước

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia - thực trạng và một số kiến nghị

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Vai trò của Bộ Nội vụ trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Chuyển đổi năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Phát triển kinh tế du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước