Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 199 results
Sort by: relevance publication year

Vai trò của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực qua nghiên cứu tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người dưới 18 tuổi - một số vướng mắc và hướng hoàn thiện

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng tiếp công dân trong bối cảnh chuyển đổi số

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Kết quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế ban đêm tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Điều chình pháp luật về kiểm soát quyền lực tư pháp theo Hiến pháp năm 2013

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Tăng cường hợp tác quốc tế trong điều tra tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Sự thích ứng và đáp ứng của hệ thống pháp luật trong quá trình chuyển đổi số - góc nhìn từ Nga, EU và kinh nghiệm cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Khoa học hành chính ở Việt Nam - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Pháp luật một số quốc gia về người không quốc tịch - những giá trị tham khảo cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Vai trò của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền thành phố Thủ Đức

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Lao động có việc làm phi chứng thức của Việt Nam qua lăng kính giới

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Những vấn đề đặt ra trong quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Hiệp Hồ Đức

Quảng Ninh phát triển du lịch bền vững sau đại dịch Covid-19

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Huyền Đỗ Thị Thu

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ TIỀN HỢP ĐỒNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI LIÊN BANG NGA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Bảo đảm quyền con người của bị cáo qua việc hoàn thiện chức năng bào chữa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của lực lượng thanh tra

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Chỉ định bào chữa bắt buộc trong tố tụng hình sự Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước